در حال بارگذاری
بالا
 • ۲۴۲ بازدید
  اللهم الرزقنا حرم...
  ۰۲:۴۲ ۹۷/۰۱/۲۹
  الهی آمین، سلام، جاتون خالیه، بیادتون و منتظر حضور مجددتون هستیم :)
  ۱۵:۱۳ ۹۳/۰۷/۲۸
  اللهم الرزقنا
  ۱۵:۱۹ ۹۳/۰۷/۲۷
  ﭘﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮرا ﭼﯽ ﺑﻮد ؟ اﻣﺎم ﭼﺮا رﻓﺖ ؟ ﭼﺮا ﺟﻨﮕﯿﺪ ؟ ﭼﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪ ؟ ﭼﺮا ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ ؟ ﮐﺴﯽ ﺷﮏ ﻧﺪارﻩ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم و ... روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﻇﺎﻟﻤﻪ اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﯿﻌﻪ را ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ رو اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻮ ﻗﻤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺘﻬﺎ ﮐﻪ !ﻧﻪ ، ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدت ﻣﯿﺰﻧﯽ ؟ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ، وﻟﯽ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ داری ﺑﺮ ! ﺳﺮ ﺧﻮدت ﻗﻤﻪ ﻣﯿﺰﻧﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رو زﻧﺪﻩ زﻧﺪﻩ در آﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ وﻟﯽ در ﮐﻤﺎل آﺳﺎﯾﺶ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻤﻪ ! زدن ﺧﻮدت ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ زن و ﮐﻮدک و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ! ﺧﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮدت داری ﺛﻮاب ﻣﯿﺒﺮی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم و ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ... ﻇﺎﻟﻢ اون زﻧﺪﻩ ﺳﺖ ﺷﻤﺮ و ﯾﺰﯾﺪ 1300 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ درک واﺻﻞ ﺷﺪﻧﺪ ؛ ﮐﺎش ﺷﻤﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی رو درﯾﺎﺑﯽ ... وﮔﺮﻧﻪ ﻗﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺨﻮاد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدﻣﻮن ﻓﺮود ﺑﯿﺎد رو ﺣﺘﯽ ﺳﻔﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﺎﺿﺮﻩ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰارﺗﺎش رو ﺑﺨﺮﻩ و ﺑﻪ ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﻋﺰاداری ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻩ و دادﻩ ) ﺗﺎرﯾﺦ ( رو ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﭘﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ رو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ ؛ ﻧﻪ ... ﺑﺪﺗﺮ از اون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ .
 • ۱۰۷ بازدید
 • ۱۰۹ بازدید
 • ۱۵۰ بازدید
 • ۱۴۳ بازدید
  ۱۸:۱۱ ۹۳/۰۶/۱۶
  خوشحال میشم به البومم سر بزنی ونظر بدی
  ۱۹:۴۳ ۹۳/۰۵/۴
  لطفا عکسای منم لایک کنید
 • ۱۶۳ بازدید
 • ۲۰۹ بازدید
  ۱۵:۵۹ ۹۳/۰۴/۲
  بله دانشجوام...
  ۱۵:۴۶ ۹۳/۰۴/۲
  دانشجو هستی ظاهرا...درسته؟؟
  ۱۵:۴۴ ۹۳/۰۴/۲
  آخیییییش بالاخره امتحانام تموم شد .... !!!
 • ۱۷۷ بازدید
  ۰۱:۱۱ ۹۳/۰۳/۳۰
  آخر یه روز کارگر ساخت حرم میشیم
 • ۱۱۴ بازدید
  ۱۹:۱۰ ۹۳/۰۳/۲۹
  میشه البوم من رو هم ببینید اگه از عکسی خوشتون اومد لایک کنید مرسی
 • ۱۶۰ بازدید
 • ۱۰۰ بازدید
 • ۱۰۸ بازدید
  ۱۶:۵۰ ۹۳/۰۳/۲۷
  از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی خداوندا، به حق هشت و چارت ز ما بگذر،شتر دیدی ندیدی
 • ۱۴۳ بازدید
 • ۶۰ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۹۳ بازدید
 • ۱۲۷ بازدید
 • ۱۰۸ بازدید
  ۱۳:۲۴ ۹۳/۰۳/۲۷
  بله همینطوره... بهترین سلاح و بمنزلهی آنتی ویروسی که مقابله میکند با ویروس هوس و گناه...
  ۰۲:۳۲ ۹۳/۰۳/۲۷
  حجاب بهترین سلاح برای مقابله با نفس خودوچشمهای حرامیست
 • ۱۶۷ بازدید
 • ۱۴۱ بازدید
 • ۱۱۵ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۸۴ بازدید
 • ۹۲ بازدید
  ۲۲:۰۱ ۹۳/۰۳/۲۷
  من حجاب راباشناخت پذیرفتم وبه ان افتحارمیکنم چون برای خودم ارزش قایلم.
 • ۱۴۳ بازدید
  ۱۳:۳۲ ۹۳/۰۴/۱۹
  سلام ممنون از لطفتون، سری به البتون زدم ولی چون با گوشی اومدم سخت بود نشد همه عکساتون رو نگاه کنم؛ ان شاءالله سر فرصت سر میزنم.. موفق باشید
  ۱۳:۳۰ ۹۳/۰۴/۱۹
  بله همینطوره... ممنون
  ۰۱:۲۹ ۹۳/۰۳/۲۸
  سلام.خوش حال میشم هنرمند باذوق و خلاقی مثل شما پا به البومم بزاره.اگه تونستید به عکسام سری بزنید و اگه دنبالم نمیکنید دنبالم کنید.ممنون.موفق باشید،یاحق.
 • ۱۰۶ بازدید
 • ۹۹ بازدید
 • ۱۸۶ بازدید
 • ۱۳۲ بازدید
  ۱۶:۴۹ ۹۳/۰۳/۲۷
  روحی فداه ...
 • ۶۸ بازدید
  ۰۰:۰۴ ۹۳/۰۳/۲۴
  سلام.به آلبوم من هم سر بزنید.
 • ۷۶ بازدید
 • ۱۳۹ بازدید
  ۱۳:۱۰ ۹۳/۰۳/۲۳
  سلام چطوری میتوان عکس کامل را به اینصورت به اشتراک گذاشت.
 • ۱۱۷ بازدید
  ۱۶:۴۷ ۹۳/۰۳/۲۷
  مامست, ولى مست رخ مولاییم سرباز ولى منتغم زهراییم والله که اگر به ما رسد اذن جهاد اثبات کنیم فدایی آقاییم ما باده نشین جرگه خاموشیم خاموش ولى به امر مولا گوشیم والله که اگرولى زند گوشه ى چشم گرد على خامنه اى مى جوشیم. لبیک یا خامنه اى
 • ۱۲۱ بازدید
 • ۷۸ بازدید
 • ۹۱ بازدید
  ۱۲:۲۴ ۹۳/۰۳/۱۶
  ممنون از لطفتون...
  ۰۰:۰۱ ۹۳/۰۳/۱۵
  جانم فدای آقا
  ۲۲:۳۴ ۹۳/۰۳/۱۱
  جانم
 • ۱۵۱ بازدید
  ۲۰:۴۱ ۹۳/۰۳/۱۱
  ممنون... یا مهدی ادرکنی!
  ۱۷:۱۳ ۹۳/۰۳/۱۱
  یامهدی ادرکنی
 • ۷۶ بازدید
 • ۹۱ بازدید
  ۲۰:۵۷ ۹۳/۰۳/۱۱
  ممنون عزیزم...
  ۲۰:۵۶ ۹۳/۰۳/۱۱
  مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید...
 • ۱۴۲ بازدید
  ۲۰:۴۲ ۹۳/۰۳/۱۱
  سلام؛ ممنون از لطفتون...
  ۱۸:۴۷ ۹۳/۰۳/۱۱
  سلام.خدا قوت عالی همش
 • ۶۱ بازدید
 • ۱۱۸ بازدید
  ۲۰:۴۴ ۹۳/۰۳/۱۱
  ممنون ملیحه و باران عزیز... همونجوری گذاشتم که باران عزیز گفتن...
  ۱۸:۲۰ ۹۳/۰۳/۱۱
  نه لنزور اول یه سالت بوده،lenzor.comبعد نسخه اندرویدشو ساختن.شما برو تو سایت بعد از این كه وارد بروفایلت شدی یه علامت ابی رنگ شبیه ابر هست اون بالا از اونجا میتونی بزاری!!
  ۱۸:۱۱ ۹۳/۰۳/۱۱
  @baranaramesh خود سایت یعنی چی؟؟خب مگه لنزور یه نرم افزار برای گوشی نیست!!!!
 • ۱۰۱ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
  ۱۶:۲۷ ۹۳/۰۳/۱۴
  اینجا کجاست؟