در حال بارگذاری
بالا
  • ۶۱ بازدید
    میشه یکی راهنماییم کنه بااین برنامه؟تازه اومدم
  • ۱۹۲ بازدید
    تومقصری؛اگرمن دیگرمن سابق نیستم!
پس من رابه من نبودن محکوم نکن.من همانم که درگیرعشقش بودی یادت نمی آید؟
من همانم حتی اگراین روزهابوی بی تفاوتی بدهم