در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۲ بازدید
 • ۱۸ بازدید
 • ۳۵ بازدید
  شاید...
 • ۳۸ بازدید
  خبر آنکه....
 • ۱۵۶ بازدید
  ای پادشه خوبان داد از‌غم‌ تنهایی\ دل بی تو به جان آمد وقتست که بازآیی\دائم گل این بستان شاداب نمیماند \دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
 • ۳۲ بازدید
 • ۹۵ بازدید
  کار گل‌ زار شود گرتو به گلزار آیی\ نرخ یوسف شکند گر تو به بازار آیی
 • ۴۶ بازدید
  همه هست آرزویم كه ببینم ازتو رویی\ چه زیان‌تورا که من هم برسم به آرزویی...
 • ۳۷ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۷۵ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۵۵ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۳۹ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۴۲ بازدید
 • ۳۸ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۶۰ بازدید