در حال بارگذاری
بالا
 • ۳۸ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۱۵ بازدید
  ارمین 2FM
 • ۱۵ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۱۰ بازدید
 • ۲۲ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۲۴ بازدید
  سعید
 • ۲۲ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۳ بازدید
 • ۱۲ بازدید
 • ۲۱ بازدید
  سلام بهانه
 • ۲۰ بازدید
  ارین عشق من
 • ۳۶ بازدید
 • ۳۳ بازدید
 • ۱۳ بازدید
  سعید جان سلام
 • ۱۴ بازدید
 • ۱۴ بازدید
 • ۳۴ بازدید
 • ۳۲ بازدید
  سعید فروردینماهی فرد:
دلتنگ که می شوی، می فهمی
همه ی این روزها که با خودت گفتی
– یادم تو را فراموش–
بیشتر معنایش برایت این بوده
– یادم خودم را فراموش
یادم احساسم را فراموش
یادم دلم را فراموش –
بی آنکه بدانی این ها فراموش نمی شوند
ساکت می شوند؛
آرام می گیرند؛ 
آتش می زنند…
 • ۳۴ بازدید
  شمال بریم تعطیلاتو
 • ۴۷ بازدید
  های
 • ۲۱ بازدید
  اینم از عشق من
 • ۲۳ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۱۶ بازدید
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۶ بازدید
  اقا سعید دوست داریم
 • ۵۰ بازدید
  عزیزمی
 • ۲۶ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۳۲ بازدید
 • ۲۳ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۳۴ بازدید
  سعید فروردینماهی
 • ۱۹ بازدید
 • ۲۶ بازدید
  گله
 • ۲۰ بازدید
 • ۲۱ بازدید
 • ۲۰ بازدید
 • ۲۷ بازدید