در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۰۴ بازدید
  غروبـ جمعـه از وقتی برای مـن |غروب جمــعـه|شد کـه سالها ..هفت روز هفتـه فقط نداشتنت رآ داشته ام ..
  ۱۸:۵۷ ۹۵/۰۱/۲۰
  سلام لاییک
 • ۱۰۴ بازدید
  خِبـ عآخهـ بَعضیـ وَقتـآ عآدَمـ وآقـعَنـ نِمیتونهـ بِهـ زِندِگیشـ اِدآمهـ بِدِهـ #:))
  ۲۲:۵۳ ۹۵/۰۱/۲۰
  ب رویاها و آرزوهات فک کن ادامه میدی ؛)
  ۱۱:۲۱ ۹۵/۰۱/۲۰
  - _ -
 • ۹۵ بازدید
  مگـر چمدآنت چقدر بـود ..که تمام زندگی ام را با خـودت بردی ..!
  ۰۱:۲۰ ۹۵/۰۱/۲۰
  لاییییییییک
  ۰۰:۳۱ ۹۵/۰۱/۲۰
  عآولی -_-
 • ۲۲۶ بازدید
  قـدرت نـه دسـت هیتلـر اسـت ..و نه دسـت تمامـ کسانــی ک جنـگ به پا کردند ..قدرتـ دسـت کسـی سـت کـه می فهمـد دوستـش داری ..! 
#مبیـنا
  ۱۴:۱۲ ۹۴/۱۱/۲۲
  عالیه...احسنت مبینا :)
  ۱۲:۳۳ ۹۴/۱۱/۲۲
  دقیقاً :)
 • ۱۱۷ بازدید
  رخــــــود شکستم

و تو صــــــــدای قهـقهـه هـایـت دنیــــــــا را لــــــــرزانـد

قــــــــانون طبیعت اسـت

مــــــــوج وقتــــــی ســــــــرش به سنگ می خــــــــورد

در خــــــــود می شکنــــــــد

و ســــــــــاحـل کف میــــــــزنـد

#سمیه
 • ۹۱۸ بازدید
  عشق 
صیدیست 
که تیرت 
به خطا هم برود

لذتش کنج دلت تا به ابد خواهد ماند

#سُمی
  ۱۹:۰۹ ۹۴/۱۱/۱۸
  :)❤
 • ۸۹ بازدید
  کـوتآه بیـا .. عمـرم به نیـامدنتـ قـد نمی دهـد .. #مُبیـنا
  ۱۲:۲۳ ۹۴/۱۱/۱۶
  لایک
  ۱۲:۰۹ ۹۴/۱۱/۱۶
  ❤:)
 • ۳۷۷ بازدید
  آهنگ For The Rest Of My Life از Maher Zain ..آهنگش فوق العآدس .. متن آهنگ تو کآمنت !!
  ۰۰:۲۸ ۹۴/۱۱/۱۵
  you me sending for Allah praise I ر ﺧﺪام ﮐﻪ ﺗﻮ رو ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻋﺸﻖ ﻣﻦ wit sail and home me found You رو ﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺎ ﻣﻦ روی ﻫﻮا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدی you with here I`m And و ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ know you let me let Now ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﺰارم ﺑﺪوﻧﯽ heart my opened You`ve ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ رو ﺑﺎز ﮐﺮدی w love that thinking always was I ﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ ﻋﺸﻖ اﺷﺘﺒﺎﻫﻪ whe changed was everything But وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ اوﻣﺪی OOOOO اووووو wan I words couple a theres And و دوﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﮕﻢ :Chorus life my of rest the For ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ی زﻧﺪﮔﯿﻢ you with be I`ll ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ and honest side your by stay I`ll ﯿﺨﻮام در ﮐﻨﺎره ﺗﻮ ﺻﺎدق و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ time my of end the Till ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺘﻢ ) ﻋﻤﺮم ( you you.loving loving be I`ll ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﻋﺎﺷﻘﺖ . ﺑﺎﺷﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ life my of rest the For ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ night and days Thru از اﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی روزﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎ eyes my open for Allah thank I`ll ﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ رو ﺑﺎز ﮐﺮد there be I...I`ll forever and Now ﺸﻪ ﻣﻦ ... ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ heart my in deep that know I ﻣﻦ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻢ of think I when blessed so feel I ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ زﯾﺎدی ﻣﯿﮑﻨﻢ وﻗﺘﯽ در ﻓﮑﺮ ﺗﻮام do we all bless to Allah ask I And یﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ رو ﺑﺒﺨﺸﻪ a friend my and wife my You`re ﻣﻦ و دوﺳﺖ ﻣﻦ و ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ etern together we`re pray I And و ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻢ strong so myself find I Now ﻣﻦ ﺧﻮدم رو ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮی ﻣﯿﺪوﻧﻢ ) ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ( ca you when changed Everything ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ اوﻣﺪی OOOO اوووو want I word couple a there’s And و دوﺗﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﮕﻢ Chorus* Repeat life my of rest the For ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ی زﻧﺪﮔﯿﻢ you with be I`ll ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ and honest side your by stay I`ll ﯿﺨﻮام در ﮐﻨﺎره ﺗﻮ ﺻﺎدق و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ time my of end the Till ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺘﻢ ) ﻋﻤﺮم ( you you.loving loving be I`ll ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﻋﺎﺷﻘﺖ . ﺑﺎﺷﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ life my of rest the For ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ night and days Thru از اﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی روزﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎ eyes my open for Allah thank I`ll ﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ رو ﺑﺎز ﮐﺮد there be I...I`ll forever and Now ﺸﻪ ﻣﻦ ... ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ no heart my in deep that know I ﯾﻦ در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻤﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ love feel strongly I me of front In ﻦ ﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪا اﺣﺴﺎس ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮدن ﻣﯿﮑﻨﻢ doubt no have I And و ﻣﻦ ﺷﮑﯽ ﻧﺪارم lo I`ll that loud singing I`m And ﯿﺨﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﺗﺎ اﺑﺪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﺎﺷﻢ Chorus Repeat life my of rest the For ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ ی زﻧﺪﮔﯿﻢ you with be I`ll ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ and honest side your by stay I`ll ﯿﺨﻮام در ﮐﻨﺎره ﺗﻮ ﺻﺎدق و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ time my of end the Till ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺘﻢ ) ﻋﻤﺮم ( you you.loving loving be I`ll ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام ﻋﺎﺷﻘﺖ . ﺑﺎﺷﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ life my of rest the For ﺑﺮای ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺪﮔﯿﻢ night and days Thru از اﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی روزﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎ eyes my open for Allah thank I`ll ﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ رو ﺑﺎز ﮐﺮد there be I...I`ll forever and Now ﺸﻪ ﻣﻦ ... ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮام در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ heart my in deep that know ..I ﻣﻦ ﻣﯿﺪوﻧﻢ اﯾﻦ در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻤﻪ ...
 • ۱۴۱ بازدید
  قـطار ســوت کشید و رآه افتاد..
همه گوشـشان را گرفـتند
و مـن قلبــم رآ .. #مُبیـنا
  ۱۴:۱۳ ۹۴/۱۱/۲۲
  لایکی رفیق..مبینا :)
  ۱۱:۵۸ ۹۴/۱۱/۱۶
  فدآتوون ^.^ #مبیـنا
  ۰۱:۱۲ ۹۴/۱۱/۱۵
  لاییییییییک
 • ۱۱۵ بازدید
  موهایـت را ببند ...
این آرایـش جدیـدت
در شـعرهایم ..
همه چیز را به هم ریختـه !
لاآقل موهایت را بـبند
کـه شعرهایم ..
به باد نـرود ... #مُبیـنا
  ۱۴:۱۴ ۹۴/۱۱/۲۲
  عااالیست :)
  ۰۱:۰۶ ۹۴/۱۱/۱۵
  زیباااا
  ۰۰:۱۸ ۹۴/۱۱/۱۵
  نگآهته عزیزم :* #مُبینا
 • ۱۱۳ بازدید
  جای خالی ات اصلا به درک...
با حس اولین سلام ..
با تپش قلبم وقتی می دیدمت
با پیاده روی های بلند
با همه ی خانه های پلاک چهل و چهار ..
با خنده های از ته دل ..
با اولین برف .‌.
با شر شر باران..
با همه ی اینها چه کنم ؟ #مُبینا
  ۱۱:۰۶ ۹۴/۱۲/۹
  heeeeeeeeeeeeyyy:((
  ۱۴:۱۴ ۹۴/۱۱/۲۲
  لایکی رفیق..لااایک :)
 • ۴۸۱ بازدید
  باب اسفنجی: من زشتمـ .. به هیـچ دردی نمیـخورم! 
پاتریك : اتفاقـا به درد میخـوری ..
 باعث میشـی بقیه نسبـت به خودشون حس بهتری داشتـه باشن=)) #مُبـینا
  ۲۳:۲۰ ۹۵/۰۲/۲۵
  هههه لاااایک
  ۱۴:۱۴ ۹۴/۱۱/۲۲
  :D:
 • ۱۰۰ بازدید
  راستـش را بگو :

نکند تو همان

"این نیـز"
هستی که

همیشه می گذری ... ؟! 

#سمیه
  ۲۳:۳۳ ۹۴/۱۱/۷
  مچکر ع هردوتون عزیزآ #سمی
  ۱۷:۵۶ ۹۴/۱۱/۷
  عالیه،عکس محشره
  ۱۴:۴۱ ۹۴/۱۱/۷
  لاااااااایک طلااااااایی
 • ۱۳۳ بازدید
  اهل اسراف نیستم 
اما 
بیش از اندازه

دوستت دارم ... !

#سمیه
  ۱۴:۵۲ ۹۴/۱۱/۷
  سلام لاییک
 • ۱۳۰ بازدید
  تو در آغوش من چشم دنیا حیران به ما ٬ و تاریخ ثبت میکند : ماه در حصار انسان شد ....! #مینو
  ۱۹:۰۲ ۹۴/۱۱/۵
  سارام❤ ^*^ #مینو
  ۱۸:۰۹ ۹۴/۱۱/۴
  ❤ :))
  ۱۵:۵۷ ۹۴/۱۱/۴
  مرسی از نگاهتون عشقا :* #مینو..
 • ۱۰۱ بازدید
  آرام بخشـ ها ..

حافظـه ام را پاک کـرده اند ..

امّا...

دلم می گوید:

"من کسی را

بسیـار دوسـت می داشـتم..." #مُبیـنا
  ۱۴:۱۵ ۹۴/۱۱/۲۲
  عآآآلیست :)
  ۲۳:۵۴ ۹۴/۱۱/۳
  خومشگله
  ۲۳:۱۳ ۹۴/۱۱/۳
  خدانتنه عشقمه مبی م
 • ۱۰۰ بازدید
  قهوه دم می کنم
نیم قاشق سیانور به فنجانت می ریزمـ
تا زود همه چیز تمام شود ..لبخنـد که می زنی ..
می گویم: قهوه اتـ سرد شد ..بگذار عوضش کنمـ!
ایـن کار هرشـب من است
می خواهم تو را بکشم
اما لبخنـدت را چه کنمـ؟! #مُبینـا
  ۱۴:۱۶ ۹۴/۱۱/۲۲
  چقد زیبا و جنایی گونانه :)
  ۱۸:۴۴ ۹۴/۱۱/۱
  سلام. به این دلیل دنبال کردم، چون پست هاتون واسم جالب بود. اما اگه دنبال نمی کنید من آنفالو میکنم.
  ۱۳:۴۸ ۹۴/۱۱/۱
  فدآتونـ ❤ #مُبینا
 • ۳۴۵ بازدید
  این منم ، غمگین ترین دیوانه ی غمگین شهر ؛ مثل فرهادی که تلخی دیده از شیرین شهر ...از تو تنها وصف دیدارت نصیب ما شده برف تجریش است و سوزش میرسد پایین شهر ! #مینو
  ۰۹:۳۹ ۹۴/۱۱/۱
  @sevinj لایک به وجودت ساراییم :*
  ۰۹:۳۷ ۹۴/۱۱/۱
  @countdown مرسیاتم رفیق ^_^
  ۰۹:۱۹ ۹۴/۱۱/۱
  like
 • ۱۶۱ بازدید
  آهنگـ محسنـ یگآنه [خآطره بآزی] بگوشین پشیمون‌نمیشین ^_^ متن در کآمنتـ ! عکسم ک دیه :)
  ۱۴:۴۱ ۹۴/۱۰/۲۷
  عآولی
  ۲۳:۴۱ ۹۴/۱۰/۲۶
  زیبااااست
  ۲۳:۳۳ ۹۴/۱۰/۲۶
  chashb ...bah bah :)
 • ۳۰۰ بازدید
  واژه ها قد نمیدهند..ارتفاع دلتنگیم را..من فقط سایه ی نبودنت را..برروی سقف اتاقم به نظاره نشسته ام..#مینو
  ۱۶:۳۴ ۹۴/۱۰/۲۸
  لایک به وجودتون :*
  ida
  ۱۲:۴۳ ۹۴/۱۰/۲۷
  لآیـک✔❤
  ۲۳:۴۴ ۹۴/۱۰/۲۶
  لااااااایک
 • ۱۱۸ بازدید
  دلیلـ نیآمدنتـ از این دو حالت خارج نیستـ ..
یا نمی خوآهی ام ..
یآ ..
یا ابوالفضلـ !
یعنی نمی خواهـی امـ؟! #مُبی
  ida
  ۱۲:۴۲ ۹۴/۱۰/۲۷
  ایجوون:* مبیـنآی دلَـم❤ لآیــک✌✔
  ۲۳:۴۹ ۹۴/۱۰/۲۶
  فنآیتآن بشود مبی ..^_^ =**
  ۲۳:۴۸ ۹۴/۱۰/۲۶
  وآآو این عآولی بود عشق جآنم ^_^
 • ۱۲۳ بازدید
  دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !
#سمیه
  ۲۳:۴۰ ۹۴/۱۰/۲۶
  لایییییک
  ۲۲:۳۴ ۹۴/۱۰/۲۶
  *___* :*:*
  ۲۲:۲۰ ۹۴/۱۰/۲۶
  چششم .. اووم @crazy_girl
 • ۱۳۱ بازدید
  آهنگـ مسیحـ و آرش اِی پیـ[بیآ بآزم ] متن در کآمنتـ !
  ۰۰:۵۷ ۹۴/۱۰/۲۶
  اوهوم منم :) عشقن ای دوتآ:)
  ۰۰:۵۵ ۹۴/۱۰/۲۶
  قشنگه دوستش میدآرم :)
  ۰۰:۴۹ ۹۴/۱۰/۲۶
  ♫♫♫ بیا بازم بذار رنگی بشه دنیام  کنارت هنوزم من دلم گیره چشام خیره به راهت بیا تا دل نمرده باز بازم یادم بده پرواز بیا تا دلخوشیم بازم کنار تو بشه آغاز بشه آغاز بیا بی تو من از این زندگی سیرم نمیدونی دارم این گوشه میمیرم بیا یادم بده پرواز و با دستات دلم با رفتنت دنیاش و از دست داد بیا بی تو من از این زندگی سیرم نمیدونی دارم این گوشه میمیرم بیا یادم بده پرواز و با دستات دلم با رفتنت دنیاش و از دست داد ♫♫♫ بیا بازم بذار با هم بمونیم ما همیشه دلم پیشه تو بد گیره میگه بی تو نمیشه بیا تا دل نمرده باز بازم یادم بده پرواز بیا تا دلخوشیم بازم کنار تو بشه آغاز بشه آغاز بیا بی تو من از این زندگی سیرم نمیدونی دارم این گوشه میمیرم بیا یادم بده پرواز و با دستات دلم با رفتنت دنیاش و از دست داد بیا بی تو من از این زندگی سیرم نمیدونی دارم این گوشه میمیرم بیا یادم بده پرواز و با دستات دلم با رفتنت دنیاش و از دست داد
 • ۱۳۳ بازدید
  مدتهاست چهره ات را...عاشقانه در ذهنم نقاشی میکنم..کارم را خوب بلدم...هیـــــــــــــس...بین خودمان باشد..بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده امـ .. #مینو
  ۲۰:۰۰ ۹۴/۱۰/۲۶
  مرصی ع همع #سُمی
  ida
  ۱۵:۴۲ ۹۴/۱۰/۲۶
  قشششنــگــــ❤
  ۰۹:۲۰ ۹۴/۱۰/۲۶
  دمت گرم
 • ۱۸۹ بازدید
  آهنگ بگو دوسم دآری از آرین گله و محمد بی بآک .. متن آهنگ در کآمنت
  ۰۰:۴۱ ۹۴/۱۰/۲۶
  دان میشود:)
  ۰۰:۳۱ ۹۴/۱۰/۲۶
  ﻋﺸﻖ ﻣﯿﮕﯽ واﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪاره ای ﺗﻮ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺣﺴﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺴﺖ ﭼﻘﺪه ﺷﺎﻋﺮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﺮا دﺳﺘﺎﻣﻮن ﻫﻤﺶ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺿﺮﺑﺎﻧﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﭘﻬﻠﻮم ﺗﻨﺪه ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯿﮕﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف داره وﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﯿﺮی از ﺑﻮدﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯽ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داری ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داری ﺗﮑﺴﺖ آﻫﻨﮓ ﺑﮕﻮ دوﺳﺘﻢ داری ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺒﺎک و آرﯾﻦ ﮔﻠﻪ دو ﺗﺎ دوﺳﺖ دو ات روح ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺪﻧﯿﻢ ﭘﺸﺘﻢ ﻣﺤﮑﻢ اﻧﮕﺎر ﮐﻮه ﺗﻮ ﯾﻪ ﻗﺪﻣﯿﻤﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺸﻤﯽ ﺗﻮ ﻓﺮدی ﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻮ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﯿﻢ ﻣﯿﭙﻮﺷﻮﻧﻢ ﺿﻌﻔﺎﺗﻮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺿﻌﻔﺎﯾﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﺎ دو ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ﺟﻮﮐﻮ ﺣﺮﻓﺎﯾﻪ ﻫﻤﻮ راﺿﯽ ام ﮐﻪ راﺿﯽ ﻧﻤﻮﻧﺪه ﺑﻬﺖ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﯾﺎدت دادم ﭘﺎﺷﯽ ﯾﺎدم دادی ﻧﯿﻔﺘﻢ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ دور از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﯾﯿﻢ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻦ اﯾﻦ ﺑﺤﺜﺎﯾﻪ ﻣﺎ اﻟﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺪﺛﺎﯾﻪ ﻣﺎ اﻧﮕﺎر ﻧﻮﺷﺘﻨﻤﻮن ﻣﺜﻠﻪ دﯾﺎﻟﻮﮔﻮ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻫﻤﻮ ﻣﺜﻪ ﭘﯿﺎﻧﻮ و رﯾﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮدم ﺑﻬﻢ ﺗﻮ ﺣﻮاﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﺳﺮ ﺑﺎﺧﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻼﻓﻪ ﺗﺮ ﺑﯿﺎ رو ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ اﮔﻪ ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺘﺶ ﺑﮕﯿﻢ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ دﻟﻤﻮﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺘﻪ ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داری ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﻮ ﺑﺪش ﻣﻨﻮ ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺬاری ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داری ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داری ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داری ﺑﮕﻮ دوﺳﻢ داری
 • ۱۰۸ بازدید
  اﻣﺮوز

 ﯾﮑﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﻬﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻢ ...؟!!! ﻣﻨﻢ

 ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ ...!!! .

 .

 .

 .

 ﻓﮏ

 ﮐﻨﻢ اﺳﻤﻢ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ... ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ داده ، ﺗﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﻪ ...!!!

#سمیه
  ۱۴:۴۰ ۹۴/۱۰/۲۶
  حآلآ نمیگفتی ک تو ذوقم نخوره T_T
  ۱۴:۳۶ ۹۴/۱۰/۲۶
  man kheyli vaghyte be hame migam beheshoon migam age mikhayn be khak siAh nashinin ve man nagin -_-morghe haghighatam
  ۰۱:۴۴ ۹۴/۱۰/۲۶
  جوووون دلمممم❤:*:*:*
 • ۹۸ بازدید
  سلآم ب همع .. خیلی مچکر از لآیکآ و مهربونیآتون .. اگه نظری درمورد این آلبوم دآشتین بگید .. و اینکه تو این آلبوم آهنگ بی کلآمم بزآریم یآ نع ؟! .. بآ تشکر
  ۱۷:۳۶ ۹۴/۱۰/۲۵
  چشم عزیزآ
  ۱۷:۳۰ ۹۴/۱۰/۲۵
  آره آره بی کلامم بزارید ترجیحا آرام بخش :)
  ۱۵:۵۴ ۹۴/۱۰/۲۵
  دوس میدااارم
 • ۶۸ بازدید
  آهنگ سرنوشت از افشین آذری .. متن آهنگ در کآمنت !
  ۱۵:۱۹ ۹۴/۱۰/۲۵
  مچکر :)
  ۱۵:۰۶ ۹۴/۱۰/۲۵
  اوهووووم دوسش دارم...لایک
  ۱۲:۲۶ ۹۴/۱۰/۲۵
  ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﯿﻤﻮ رﻗﻢ زدی ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﯽ ﮔﯿﺮت اوﻣﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺮم زدی ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺟﺎم ﭘﺎ ﺑﺸﻢ ﺑﻪ در و دﯾﻮارم زدی ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﯿﻤﻮ ﺑﻬﻢ زدی دﺳﺖ ﮔﻠﺖ درد ﻧﮑﻨﻪ زﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﻪ دﻟﻢ زدی ﺧﻨﺠﺮﺗﻮ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ زدی ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ دﺳﺖ رو ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻤﻮ مزا ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮﺗﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و داﺷﺘﻤﻮ ازم ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮﺗﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺑﺎﺧﺘﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ ﭼﯿﻪ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ آﺧﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﻪ داﻧﻠﻮد آﻫﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺸﯿﻦ آذری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﮔﻪ آدﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارن ﭼﺮا ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻨﺪم ﻧﻤﯽ ﺧﻨﺪم اﮔﻪ دﻧﯿﺎ ﻗﺸﻨﮕﻪ واﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﻪ رﻧﮕﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ ﭘﺮه دردم ﭘﺮه دردم دﺳﺖ رو ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻤﻮ ازم ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮﺗﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و داﺷﺘﻤﻮ ازم ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﮔﻔﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮﺗﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻔﺘﻢ و ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺑﺎﺧﺘﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻦ ﭼﯿﻪ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ آﺧﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﻪ
 • ۸۵ بازدید
  آهنگـ جدیـد اردلآن طعمه ..[بنآم پآیهـ تو وآیسآدم] متنـ آهنگ در کآمنتـ ..
  ۱۵:۲۰ ۹۴/۱۰/۲۵
  عشقآ :*
  ۰۱:۰۶ ۹۴/۱۰/۲۵
  حتما میدانمممم :)
  ۰۰:۵۷ ۹۴/۱۰/۲۵
  قشنگه...دارمش
 • ۹۷ بازدید
  اهم اهم .. اینم از آلبومِ جدید ..تو این آلبوم آهنگآیِ جدید بآ تکسآشون براتون میزآریم ..تو این آلبوم سوپرآیزم دآریم برآتون ..نظرآتونو لدفن لدفن بگین ..بآتچکر^_^
  ۱۴:۰۳ ۹۴/۱۰/۲۵
  چشم لعیآ جآن .. همه جور میزآریم :)
  ۱۵:۴۲ ۹۴/۱۰/۲۴
  خیلی خوبه :) سعی کنید همه مدل اهنگ باشه نه اینکه همش رپ باشه یا همش آروم یعنی تنوع سبک داشته باشید :)) مرسیییییی
  ida
  ۱۵:۲۵ ۹۴/۱۰/۲۴
  منظورت همون آمریـکآیی عه دیگه؟ اشتباه تایپی پیش میاد دیگه .. نو پرابلـِـم☺☺☺✔◾◾◼⬜⬛◻⬜◻◾⬛:|
 • ۲۸۱ بازدید
  تمام ترسم از این است.. که یک شب بخواهی که به خوابم بیایی..ومن همچنان به یادت بیدار نشسته باشم...#مینو
  ۰۰:۵۰ ۹۴/۱۰/۲۶
  مرسی از نگاهتون :) #مینو
  ۰۸:۰۳ ۹۴/۱۰/۲۴
  :)
  ۱۸:۲۷ ۹۴/۱۰/۲۳
  ***
 • ۱۳۱ بازدید
  چه رسـم غــریبیـ استـ
تو می رویـ و ....
جانِـ مـَن هَم .. میــ رَوَد .. #مُبی
  ۲۲:۵۷ ۹۴/۱۰/۲۱
  like
  ۲۰:۴۹ ۹۴/۱۰/۲۱
  eyval
  ۱۸:۰۱ ۹۴/۱۰/۲۱
  ای جووونم عآلیه ❤
 • ۱۳۰ بازدید
  هیچ گاه فکر نمی کردم فاصله بینمان انقدر زیاد شود که……

تو بی خیال زندگی کنی…….

ومن با خیالت

بی خیال زندگی شوم!!!!!

#سمیه
  ۲۰:۲۶ ۹۴/۱۰/۲۰
  ey jan fada shOma besham mn:))
  ۲۰:۲۰ ۹۴/۱۰/۲۰
  وختی میگی خآنومی سآیتُ بآلآ سرم احسآس میکنم ^__^ :))
  ۲۰:۱۳ ۹۴/۱۰/۲۰
  like khanomi
 • ۱۴۱ بازدید
  مانده امـ
شبـی که بی تو به سَر شود...
چگـونه می خـواهد صبح شـود ! #مُبی
  ۱۰:۳۲ ۹۴/۱۰/۱۹
  لایییییک
  ۰۲:۳۲ ۹۴/۱۰/۱۹
  عالیه عزیزم
  ۰۱:۱۸ ۹۴/۱۰/۱۹
  مرسی از نگآهتون :)
 • ۱۰۲ بازدید
  لـَعنتــ❤
بهـ
رَفتنـتـ ..
کــه ..
قَشَنگـ
مــیروی .. #مُبی
  ۰۰:۴۰ ۹۴/۱۰/۱۹
  خیلیی ممنون :) #مُبی
  ۱۷:۱۰ ۹۴/۱۰/۱۸
  چرا عکس ارسال کردن اینقد طول میکشه؟؟؟؟؟
  ۱۵:۳۱ ۹۴/۱۰/۱۸
  لایک
 • ۱۲۲ بازدید
  
هر بار که میروی 
به غیر از قلبم 
پاهایم را
لباسم را
بویم را
تارهای مشکی موهایم را 
همه ام را پیشت جا میگذارم 
حالا که اینجا نشسته ام و برایت مینویسم 
قلب ندارم 
پا ندارم 
شلخته ام 
بو عطر مورد علاقه ات را نمیدهم 
و تارهای سفید موهایم معلومند !
#سمیه
  ۰۱:۵۷ ۹۴/۱۰/۱۸
  خوب خوندیش #سمی
  ۲۳:۵۹ ۹۴/۱۰/۱۷
  ch khob bud
 • ۲۱۹ بازدید
  جهان ❤
خالی تر از آن است ..
که جای خالی تو را حس نکنم ..
و خیال کن :)
چه خالی شده ام ..
وقتی حتی خیالت هم ..
سهم دیگران شده باشد..! #مُبینـا 
  ۱۳:۴۴ ۹۴/۱۰/۱۷
  شومآ عشقین ❤❤ #مُبی
  ۱۳:۴۱ ۹۴/۱۰/۱۷
  بـح بـح:)) چه زیبآ❤️
  ۱۳:۳۹ ۹۴/۱۰/۱۷
  :)) عـــآولی...
 • ۷۹ بازدید
  تو به احساست بیاموز نفس نکشد!!

 اینجا هوای دل هاآلوده است!

فاصله یک عشق تا عشق بعدی یک نخ سیگار است!

بی تفاوت باش...به جهنم!!!

مگر دریا مرد از بی آبی ؟!

#سمیه
  ۱۵:۲۳ ۹۴/۱۰/۱۷
  لآیک ب وجودت سآرآیی :)
  ۰۹:۲۰ ۹۴/۱۰/۱۷
  لایکـ !
  ۰۱:۲۰ ۹۴/۱۰/۱۷
  کس دیه ای هم هس اینجآ مگه ؟
 • ۱۴۵ بازدید
  بهـ احمقآنهـ ترین شکل ممکن دلتنگـ کسی هستمـ کِ هیچ خیآبآنی رابااو قدم نزده امـ! امّا او در تمآم خآطرات من راهـ میرود .. #مُبی
  ida
  ۲۳:۳۰ ۹۴/۱۰/۱۶
  عالی که مبینآم❤❤
  ۲۲:۳۹ ۹۴/۱۰/۱۶
  زیبااااا
  ۲۲:۲۲ ۹۴/۱۰/۱۶
  مررسیآت:))
 • ۴۶۵ بازدید
  گویــند كهـ عاشــق گیسوان بلنــد است‌ ..
موهــای من از عصــر همان روز بلند است .. #مُبی
  ۱۵:۱۶ ۹۴/۱۰/۱۶
  فدآتونِ #مبیی❤❤
  ۱۴:۵۲ ۹۴/۱۰/۱۶
  L.I.K.E mOoObi :))
  ۱۴:۵۱ ۹۴/۱۰/۱۶
  مبی❤
 • ۶۹ بازدید
  مَردمان در من و حیرانیِ من٬ حیرانند .. من در آن کــَــســ که تو را بینَــــد و حیران نشود٬ حیرانم! .. #مینو
  ۱۷:۵۵ ۹۵/۰۱/۱۲
  #minoo awlie...
  ۲۲:۱۹ ۹۴/۱۰/۱۵
  مرسی از نگاهتون :) #مینو
  ۲۳:۱۸ ۹۴/۱۰/۱۴
  عالیه
 • ۹۴ بازدید
  اََکنون کُجاست؟ ..
چِه می کُند؟ ..
کسی کِه ..
فراموشش کَرده ام ..! #مُبینـا
  ۰۹:۴۴ ۹۴/۱۰/۱۶
  عالی....چه خوب فراموشش کردی
  ۲۳:۵۴ ۹۴/۱۰/۱۴
  عاولی -___-
  ۲۱:۴۱ ۹۴/۱۰/۱۴
  فدآ فاطمهـ :*
 • ۲۷۷ بازدید
  ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﺍﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﺳﺖ
ﻭمهتاب شبهام 
ﻧﻮﺭﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﺳﺖ
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﺩﺭﺳﺒﺪﺍﺣﺴﺎﺳﻢ
ﺷﺎﺧﻪ ﺍﯼ یاس ﺑﻮﺩ
ﻋﻄﺮ ﺁﻥ ﺭﺍﺑﺎ ﻋﺸﻖ
ﺗﻮﺷﻪ ﺭﺍﻩ ﮔﻞ" ﻗﺎﺻﺪﮐﯽ "ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ
ﮐﻪ ﺑﻪ خلوت ﺗﻮﺳﺮﺑﺰﻧﺪ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻭﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ
ﺷﺒﻨﻢ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺳﮑﻮﺕ
ﮔﺮﻣﯽ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﯿﺪ !
#سمی
  ۱۳:۰۲ ۹۴/۱۰/۱۴
  قشنگ بود متنتون .. مچکر :)
  ۱۲:۲۳ ۹۴/۱۰/۱۴
  راز را بشنوی و لال بمیری سخت است باغ را حس کنی و کال بمیری سخت است پا به پا ،مثل درختان به پاییز دچار سالها باشی وهر سال بمیری سخت است در دل دشت و یا کنج قفس..... هر دو یکی ست هر کجا در هوس بال بمیری سخت است کوه باشید و یا کاه چه فرقی دارد؟ زیر خرواری از آمال بمیری سخت است در پی وعده ی دیدار پس از عمری عشق کوچه را طی کنی و قال بمیری سخت است...
 • ۷۴ بازدید
  ساعت اتاق را خوابانده ام !
بی کوک ، بدون باطری
تا حتی هوس یک ثانیه حرکت هم
به سرش نزند . . !
گورِ پدر دقایق !
بی تو بودن شمارش نمیخواهد ..! #مینو
  ۰۹:۴۵ ۹۴/۱۰/۱۶
  عالی‌❤
  ۲۱:۴۸ ۹۴/۱۰/۱۳
  مچکر ع حضورتون #سمی
  ۲۱:۰۶ ۹۴/۱۰/۱۳
  زیبااااا
 • ۳۶۱ بازدید
  به هرکـی میگم خوب نیستم ..
میگه این روزا تمـوم میشه
تودلــم یه لبـخند میزنم ومیـگم ..
آره خــب ...
منـم دارم تموم میشَـــم ..❣ #مُبی
  ۰۹:۴۶ ۹۴/۱۰/۱۶
  ۱۲:۳۰ ۹۴/۱۰/۱۴
  ۱۵:۵۵ ۹۴/۱۰/۱۳
  مبی م همیشه تکه ❤