در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۰ بازدید
  اسلاید 44 زمین شناسی سوم . سوال امتحانی .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۴ بازدید
  اسلاید 43 زمین شناسی پایه .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۳ بازدید
  اسلاید 42 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۴ بازدید
  اسلاید 41 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۲ بازدید
  اسلاید 40 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۲ بازدید
  اسلاید 39 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۳ بازدید
  اسلاید 38 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 . خارج .
 • ۲ بازدید
  اسلاید 37 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۲ بازدید
  اسلاید 36 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۳ بازدید
  اسلاید 35 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۳ بازدید
  اسلاید 34 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۴ بازدید
  اسلاید 33 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique
 • ۲ بازدید
  اسلاید 32 زمین شناسی یازدهم .
 • ۲ بازدید
  اسلاید 31 زمین شناسی یازدهم . میزان غلظت کلارک عناصر فراوان در پوسته ی جامد زمین .
 • ۲ بازدید
  اسلاید 30 زمین شناسی یازدهم .
 • ۳ بازدید
  اسلاید 29 زمین شناسی یازدهم .
 • ۴ بازدید
  اسلاید 28 زمین شناسی یازدهم .
 • ۲ بازدید
  اسلاید 27 زمین شناسی یازدهم .
 • ۳ بازدید
  اسلاید 26 زمین شناسی یازدهم .
 • ۴ بازدید
  اسلاید 25 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 . خارج .
 • ۵ بازدید
  اسلاید 24 زمین شناسی سوم .
 • ۴ بازدید
  اسلاید 23 زمین شناسی یازدهم .
 • ۲ بازدید
  اسلاید 22 زمین شناسی یازدهم .
 • ۲ بازدید
  اسلاید 21 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 . داخل .
 • ۵ بازدید
  اسلاید 20 زمین شناسی یازدهم .
 • ۳ بازدید
  اسلاید 19 زمین شناسی یازدهم .
 • ۳ بازدید
  اسلاید 18 زمین شناسی یازهم . آزمون سراسری 1398 . خارج .
 • ۳ بازدید
  اسلاید 17 زمین شناسی یازدهم . مصاحبه ی آموزشی آموزشی با سولماز مهاجر ، با موضوع : چرا دیگر برای اندازه گیری زلزله از ریش تر استفاده نمی کنند ؟
 • ۲ بازدید
  اسلاید 16 زمین شناسی یازدهم .
 • ۳ بازدید
  اسلاید 15 زمین شناسی یازدهم .
 • ۲ بازدید
  اسلاید 14 زمین شناسی یازدهم .
 • ۳ بازدید
  اسلاید 13 زمین شناسی یازدهم .
 • ۴ بازدید
  اسلاید 12 زمین شناسی یازدهم .
 • ۲ بازدید
  اسلاید 11 زمین شناسی یازدهم .
 • ۳ بازدید
  اسلاید 10 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 . داخل .
 • ۳ بازدید
  اسلاید 09 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 . داخل .
 • ۳ بازدید
  اسلاید 08 زمین شناسی یازدهم . آزمون سراسری 1398 . داخل .
 • ۴ بازدید
   اسلاید 07 زمین شناسی یازدهم . آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique @quizgeologique
 • ۵ بازدید
   اسلاید 06 زمین شناسی یازدهم . آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique @quizgeologique
 • ۶ بازدید
  اسلاید 05 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
 • ۵ بازدید
  اسلاید 04 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
 • ۵ بازدید
  اسلاید 03 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
 • ۴ بازدید
  اسلاید 02 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
 • ۵ بازدید
  اسلاید 01 زمین شناسی یازدهم .

 آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique

@quizgeologique
 • ۷ بازدید
  تست شماره ی ( 2 ) زمین شناسی یازدهم | مشاهده ی فیلم و جزوه های آموزشی زمین شناسی یازدهم در تلگرام ( آزمون زمین شناسی | Quiz Géologique ) : https://telega.one/quizgeologique