در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
از عكس هاى روز / سرا زیر شدن گدازه های ناشی از فعال شدن آتس فشان کراکاتوا در اندونزی .