در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
نه نیاز به وقت قبلی دارد؛
نه امروز و فردایت می کند !

صبح باشد یا شب؛
حالت خوش باشد یا ناخوش؛

با لبخند همیشگی اش
شنونده ی حرف هایت است ! 

"خدا"رامی گویم.

❤❤❤❤❤❤