در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
خدایادر این جمعه
نوری ازوجود نورانیت
برقلب گرفته ما بتابان
وباحرارت عشق ومعرفت خویش
قلبهای خسته ما راگرمی عشق ببخش
وقلب مارا احیابفرما