در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
چه زیباست
امیدوار بودن
و با امید زندگی کردن

نه امید به خود؛ که غرور است.

نه امید به دیگران، که حماقت است.

امید به خدا؛ منبع تمام آرامش هاست...