در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
صداقت در مقابل سیاست دیگران ، 
سادگی ست.

و سیاست در مقابل صداقت دیگران،
 خیانت . . .!