در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
حل آسیب های  اجتماعی نیازمند یک خیزش عمومی، نه به مثابه ی یک مطالبه سیاسی بلکه به شکل یک مطالبه ی اجتماعی و فرهنگی می باشد .