در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
اشتباه نکنید ...
انسانهای خوشبین و بدبین
هر دو برای جامعه مفیدند؛!
خوشبین ...
هواپیما اختراع میکند!
و بدبین ...
چتر نجات...!