در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
مقاومت نکردن در برابر رویدادها به معنای اقدام نکردن و بیکار نشستن نیست. 
مقاومت نکردن یعنی واکنش هیجانی مانند غم و اندوه، نگرانی، خشم ، ترس ، حسادت و .... نداشتن است.