در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
بارالها
تنهاراهی که به تومیرسد
راه ویادتوست
مهربان الله من 
از تو خالصانه میخواهم
که هیچ انسانی در
کوچه پس کوچه های
زندگی اسیر بن بست نگردد....