در حال بارگذاری
بالا
ارسال گزارش تخلف از تصویر
❣دوست واقعى فقط خداست
  "خدا"تنهادوستیه
❣ڪه هیچوقت 
 پشتت روخالى نمیڪنه و
   ❣تنهادوستیه ڪه
    همیشه محبتش یڪ
  ❣طرفه است 
باخدادوستى ڪن
 ❣ڪه محتاج خلق نشی

‌‌‌