در حال بارگذاری
بالا
 • ۷۸ بازدید
  ۱۷:۳۱ ۹۵/۰۹/۷
  سلام.چرا دیگه تشریف نمیارین؟ جاتون خالیه و دلتنگ حضورتان هستیم.لطفا دوباره بتابید
 • ۱۱۱ بازدید
  ۱۷:۳۷ ۹۴/۰۹/۱۸
  ﺷﺮﻑ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ ﺍﻭﻥ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ شهید ﺍﺷﺮﻓﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﻭﺭﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ!!! ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ . مقایسه کنید با خبرﺍﺧﺘﻼﺱ ﺩﺭ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻭﺯﯾﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺸﻒ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺵ، ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﻭﺯﯾﺮ ﻓﻨﻼﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﻭﻟﺖ، چندین ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ، ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﯾﻦ خبر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺷﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﯾﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ، ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻨﻼﻧﺪﯼ، چند ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻭﺯﯾﺮ ﻓﻨﻼﻧﺪﯼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯾﻦ چند ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ . ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺭﺗﺒﻪ ۳ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺗﺒﻪ ۱۵۳ ... ﻃﻨﺰ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ .....، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ، ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺭﺍﺑﯿﺎﻣﻮﺯﺩ . ﺧﺪﺍ ﻗﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺕ !!!!!!!!!!!!!! ﺟﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ اینجا ﺳﻼمی ﺑﻪ ﺍﻭﻥ کودک ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ کنیم ! ﺳﻼﻡ ﻋﺮﻭﺳﮏ !ﺳﻼﻡ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﻮﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﺑﺨﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺑﺒﺨﺸﯿﺪﮐﻪ ﺗﻮ ﻏﺰﻩ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﭘﻮﻧﺼﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﻧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪﻩ ! ﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﮐﺘﯿﻢ ! ﻣﺎﺭﻭ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻓﺮﭼﻪ ﺩﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻮﺩﮎ ایرانی فقیر نه !!!!!....
 • ۷۷ بازدید
 • ۱۱۷ بازدید
 • ۷۷ بازدید
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۱۳۸ بازدید
 • ۵۰ بازدید
 • ۴۶ بازدید
 • ۱۰۱ بازدید
  موندم توی این انتخابات پیش رو به پسر خاله مقام معظم رهبری رای بدم؟
(صادق واعظ زاده)
یا به پدرعروس مقام معظم رهبری رای بدم؟
(غلامعلی حداد عادل)
یا به برادرعروس مقام معظم رهبری رای بدم
(کمال خرازی)
یا به پسرباجناقش رای بدم
(محمد باقر قالیباف)
یا اصلا درمسائل خانوادگی دخالت نکنیم؟
بذاریم صلاح کارمملکت رو خودشون بدونن؟؟
  ۲۳:۴۱ ۹۴/۱۰/۱۴
  √√√
 • ۱۳۷ بازدید
 • ۴۹ بازدید
 • ۹۲ بازدید
 • ۶۶ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۸۶ بازدید
  ۰۱:۰۱ ۹۴/۰۸/۲۱
  خخخ
 • ۵۴ بازدید
 • ۷۴ بازدید
 • ۱۱۳ بازدید
 • ۶۰ بازدید
  ۰۰:۱۷ ۹۴/۰۹/۷
  ممنونم ..مادرم چشمهایش .....
  ۲۲:۵۱ ۹۴/۰۸/۱۴
  خواهش میکنم
  ۱۹:۳۹ ۹۴/۰۸/۱۴
  ممنون و متشکر از لطفت ... کاترین
 • ۵۱ بازدید
 • ۶۳ بازدید
 • ۶۲ بازدید
 • ۵۷ بازدید
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۵۳ بازدید
 • ۴۱ بازدید
 • ۶۷ بازدید
 • ۹۴ بازدید
 • ۱۰۲ بازدید
 • ۷۱ بازدید
 • ۵۶ بازدید
 • ۵۲ بازدید
 • ۱۲۵ بازدید
 • ۱۲۱ بازدید
  ۱۴:۲۸ ۹۴/۰۸/۶
  √√√
 • ۱۴۳ بازدید
   با دوربین گوشی A5 ...همین
  ۱۴:۲۹ ۹۴/۰۸/۶
  قربون تو بامرام ...نگاهت زیباست
  ۱۲:۳۸ ۹۴/۰۸/۶
  زیبا شده
  ۱۰:۲۹ ۹۴/۰۸/۶
  :)))نههه اصل کار که خودتی .که سلیقه خرج دادی ایول
 • ۵۷ بازدید
  ۱۷:۱۲ ۹۴/۰۸/۶
  سلام خواهش میکنم
  ۱۷:۰۲ ۹۴/۰۸/۶
  سلام خوشحالم که تصاویر پیج تونست نظرتون رو جلب کنه و مرسی از اظهار لطفت
  ۱۶:۴۹ ۹۴/۰۸/۶
  پیجتون جذابه
 • ۱۱۸ بازدید
  ۱۰:۱۳ ۹۴/۰۸/۶
  تقدیم به شما با... عشق
 • ۵۰ بازدید
 • ۷۶ بازدید
  ۱۴:۰۶ ۹۴/۰۸/۵
  عجب حیوونیه ه ه ه ه ه ه ه
 • ۸۴ بازدید
 • ۹۳ بازدید
  ۲۲:۲۱ ۹۴/۰۸/۲
  یعنی خداییش حاااال میکنم بااینجور مناظر
 • ۷۲ بازدید
 • ۱۱۷ بازدید