در حال بارگذاری
بالا
 • ۳ بازدید
  در پی سفر مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان هرمزگان، با برگزاری ششمین جلسه‌ی راهبری توسعه‌ی جزیره‌ِی هرمز با حضور استاندار هرمزگان روند اجرای طرح‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
 • ۳ بازدید
  در پی سفر مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان هرمزگان، با برگزاری ششمین جلسه‌ی راهبری توسعه‌ی جزیره‌ِی هرمز با حضور استاندار هرمزگان روند اجرای طرح‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
 • ۲ بازدید
  در پی سفر مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان هرمزگان، با برگزاری ششمین جلسه‌ی راهبری توسعه‌ی جزیره‌ِی هرمز با حضور استاندار هرمزگان روند اجرای طرح‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
 • ۲ بازدید
  در پی سفر مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان هرمزگان، با برگزاری ششمین جلسه‌ی راهبری توسعه‌ی جزیره‌ِی هرمز با حضور استاندار هرمزگان روند اجرای طرح‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
 • ۳ بازدید
  در پی سفر مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان هرمزگان، با برگزاری ششمین جلسه‌ی راهبری توسعه‌ی جزیره‌ِی هرمز با حضور استاندار هرمزگان روند اجرای طرح‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
 • ۳ بازدید
  در پی سفر مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان هرمزگان، با برگزاری ششمین جلسه‌ی راهبری توسعه‌ی جزیره‌ِی هرمز با حضور استاندار هرمزگان روند اجرای طرح‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
 • ۲ بازدید
  در پی سفر مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان هرمزگان، با برگزاری ششمین جلسه‌ی راهبری توسعه‌ی جزیره‌ِی هرمز با حضور استاندار هرمزگان روند اجرای طرح‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
 • ۲ بازدید
  در پی سفر مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان هرمزگان، با برگزاری ششمین جلسه‌ی راهبری توسعه‌ی جزیره‌ِی هرمز با حضور استاندار هرمزگان روند اجرای طرح‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
 • ۳ بازدید
  در پی سفر مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان هرمزگان، با برگزاری ششمین جلسه‌ی راهبری توسعه‌ی جزیره‌ِی هرمز با حضور استاندار هرمزگان روند اجرای طرح‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
 • ۳ بازدید
  در پی سفر مهندس جعفری مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان هرمزگان، با برگزاری ششمین جلسه‌ی راهبری توسعه‌ی جزیره‌ِی هرمز با حضور استاندار هرمزگان روند اجرای طرح‌های توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی این جزیره مورد بررسی قرار گرفت.
 • ۴ بازدید
  روز پنج‌شنبه مورخ 12 مهرماه 1397 همایش تخصصی با موضوع«تسهیلات و تأمین مالی بین‌المللی» با حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مدیران عامل شرکت‌های مشارکتی برگزار شد.
 • ۴ بازدید
  روز پنج‌شنبه مورخ 12 مهرماه 1397 همایش تخصصی با موضوع«تسهیلات و تأمین مالی بین‌المللی» با حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مدیران عامل شرکت‌های مشارکتی برگزار شد.
 • ۴ بازدید
  روز پنج‌شنبه مورخ 12 مهرماه 1397 همایش تخصصی با موضوع«تسهیلات و تأمین مالی بین‌المللی» با حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مدیران عامل شرکت‌های مشارکتی برگزار شد.
 • ۳ بازدید
  روز پنج‌شنبه مورخ 12 مهرماه 1397 همایش تخصصی با موضوع«تسهیلات و تأمین مالی بین‌المللی» با حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مدیران عامل شرکت‌های مشارکتی برگزار شد.
 • ۳ بازدید
  روز پنج‌شنبه مورخ 12 مهرماه 1397 همایش تخصصی با موضوع«تسهیلات و تأمین مالی بین‌المللی» با حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مدیران عامل شرکت‌های مشارکتی برگزار شد.
 • ۴ بازدید
  روز پنج‌شنبه مورخ 12 مهرماه 1397 همایش تخصصی با موضوع«تسهیلات و تأمین مالی بین‌المللی» با حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مدیران عامل شرکت‌های مشارکتی برگزار شد.
 • ۳ بازدید
  روز پنج‌شنبه مورخ 12 مهرماه 1397 همایش تخصصی با موضوع«تسهیلات و تأمین مالی بین‌المللی» با حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مدیران عامل شرکت‌های مشارکتی برگزار شد.
 • ۲ بازدید
  روز پنج‌شنبه مورخ 12 مهرماه 1397 همایش تخصصی با موضوع«تسهیلات و تأمین مالی بین‌المللی» با حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مدیران عامل شرکت‌های مشارکتی برگزار شد.
 • ۴ بازدید
  روز پنج‌شنبه مورخ 12 مهرماه 1397 همایش تخصصی با موضوع«تسهیلات و تأمین مالی بین‌المللی» با حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مدیران عامل شرکت‌های مشارکتی برگزار شد.
 • ۳ بازدید
  روز پنج‌شنبه مورخ 12 مهرماه 1397 همایش تخصصی با موضوع«تسهیلات و تأمین مالی بین‌المللی» با حضور مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مدیران عامل شرکت‌های مشارکتی برگزار شد.
 • ۳ بازدید
   یکی از اهداف مهم بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مشارکت در طرح‌های اقتصادی به منظور توانمندسازی اقتصادی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، از طریق کارآفرینی و حمایت از تولید و کالای ایرانی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. مشارکت بنیاد برکت در طرح توسعه‌ی شرکت پارس کاغذ نکا در شهرستان نکا استان مازندران نیز به همین منظور انجام شده است.
 • ۳ بازدید
   یکی از اهداف مهم بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مشارکت در طرح‌های اقتصادی به منظور توانمندسازی اقتصادی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، از طریق کارآفرینی و حمایت از تولید و کالای ایرانی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. مشارکت بنیاد برکت در طرح توسعه‌ی شرکت لازک دیر در شهرستان دیر استان بوشهر نیز به همین منظور انجام شده است.
 • ۳ بازدید
  دکتر مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، در آیین بهره‌برداری از 110 مدرسه‌ی برکت گفت: اشتغال، محور توسعه‌ی کشور است و به همین دلیل، تمرکز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بر این مهم است. تا به امروز 400 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده‌ایم و این نهضت را با تمام توان ادامه می‌دهیم.
 • ۳ بازدید
  دکتر مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، در آیین بهره‌برداری از 110 مدرسه‌ی برکت گفت: اشتغال، محور توسعه‌ی کشور است و به همین دلیل، تمرکز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بر این مهم است. تا به امروز 400 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده‌ایم و این نهضت را با تمام توان ادامه می‌دهیم.
 • ۳ بازدید
   استان گلستان مقصد و هدف خدمت‌رسانی تا سه سال آینده‌ی گروه اردوهای شهرستان قرارگاه جهادی رویش‌های انقلاب اسلامی وابسته به بسیج دانش‌جویی دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد بود. 
این گروه که با حمایت نهادهای مختلف، از جمله قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) راه‌اندازی شده، ۱۱ روستای دهستان سلطان‌علی از توابع شهرستان گنبدکاووس استان گلستان را به عنوان منطقه‌ی هدف خود برای ۳ سال آینده انتخاب و فعالیت خود را در آن محل آغاز کرده است.
 • ۲ بازدید
   استان گلستان مقصد و هدف خدمت‌رسانی تا سه سال آینده‌ی گروه اردوهای شهرستان قرارگاه جهادی رویش‌های انقلاب اسلامی وابسته به بسیج دانش‌جویی دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد بود. 
این گروه که با حمایت نهادهای مختلف، از جمله قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) راه‌اندازی شده، ۱۱ روستای دهستان سلطان‌علی از توابع شهرستان گنبدکاووس استان گلستان را به عنوان منطقه‌ی هدف خود برای ۳ سال آینده انتخاب و فعالیت خود را در آن محل آغاز کرده است.
 • ۳ بازدید
   مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس از آغاز عملیات اجرای 120 پروژه‌ی آموزشی و پرورشی با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در این استان خبر داد.
سرافراز موصلی با اعلام این خبر افزود: ساخت این تعداد واحد آموزشی در استان فارس از محل اعتبارات دولتی، کمک خیرین و مساعدت بنیاد برکت در یک‌سال اخیر آغاز شده است.
 • ۳ بازدید
   یکی از اهداف مهم بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مشارکت در طرح‌های اقتصادی به منظور توانمندسازی اقتصادی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، از طریق کارآفرینی و حمایت از تولید و کالای ایرانی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. مشارکت بنیاد برکت در طرح توسعه‌ی شرکت چوب و صنعت هیلو در شهرستان شیراز استان فارس نیز به همین منظور انجام شده است.
 • ۳ بازدید
   یکی از اهداف مهم بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مشارکت در طرح‌های اقتصادی به منظور توانمندسازی اقتصادی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، از طریق کارآفرینی و حمایت از تولید و کالای ایرانی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. مشارکت بنیاد برکت در طرح توسعه‌ی شرکت ستایش مهر بیرمی در شهرستان برازجان استان بوشهر نیز به همین منظور انجام شده است.
 • ۳ بازدید
   یکی از اهداف مهم بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مشارکت در طرح‌های اقتصادی به منظور توانمندسازی اقتصادی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، از طریق کارآفرینی و حمایت از تولید و کالای ایرانی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. مشارکت بنیاد برکت در طرح توسعه‌ی شرکت سیم و کابل افلاک الکتریک در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی نیز به همین منظور انجام شده است.
 • ۲ بازدید
   یکی از اهداف مهم بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مشارکت در طرح‌های اقتصادی به منظور توانمندسازی اقتصادی مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور، از طریق کارآفرینی و حمایت از تولید و کالای ایرانی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است. مشارکت بنیاد برکت در طرح توسعه‌ی شرکت پهن‌دشت بیرجند در شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی نیز به همین منظور انجام شده است.
 • ۳ بازدید
   به گزارش قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، اردوی جهادی گروه روح‌الله دانشگاه امیرکبیر با حمایت «قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)» برگزار شد.
این گروه جهادی با تمرکز بر استان خراسان شمالی و شهرستان‌های راز و جرگلان، بخش غلامان، روستاهای سوخسو رحیمی، سوخسو هاشم، سوخسو انقلاب، راستاقان، آدینه قلی، تازه قلعه، داشلی قلعه و پرسه سو علیا به خدمت‌رسانی جهادی پرداخت.
 • ۳ بازدید
   به گزارش قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، اردوی جهادی گروه روح‌الله دانشگاه امیرکبیر با حمایت «قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)» برگزار شد.
این گروه جهادی با تمرکز بر استان خراسان شمالی و شهرستان‌های راز و جرگلان، بخش غلامان، روستاهای سوخسو رحیمی، سوخسو هاشم، سوخسو انقلاب، راستاقان، آدینه قلی، تازه قلعه، داشلی قلعه و پرسه سو علیا به خدمت‌رسانی جهادی پرداخت.
 • ۳ بازدید
   رییس‌ هیأت مدیره‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، یکی از مسائل مغفول مانده در پس از زلزله‌ی سال گذشته کرمانشاه را توجه به اشتغال کسانی که ابزار کار و کسب درآمدشان در زلزله از بین رفته بود یا سرپرست خانواده‌شان از کار افتاده یا فوت شده بودند ذکر کرد. با توجه به تجربه موفق بنیاد برکت در اشتغال زوده‌بازده، به‌ویژه در روستاها و مناطق محروم، تصمیم گرفته شده است که برای مردم زلزله‌زده‌ی کرمانشاه اشتغال‌زایی حمایتی انجام پذیرد.
 • ۴ بازدید
   رییس‌ هیأت مدیره‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، یکی از مسائل مغفول مانده در پس از زلزله‌ی سال گذشته کرمانشاه را توجه به اشتغال کسانی که ابزار کار و کسب درآمدشان در زلزله از بین رفته بود یا سرپرست خانواده‌شان از کار افتاده یا فوت شده بودند ذکر کرد. با توجه به تجربه موفق بنیاد برکت در اشتغال زوده‌بازده، به‌ویژه در روستاها و مناطق محروم، تصمیم گرفته شده است که برای مردم زلزله‌زده‌ی کرمانشاه اشتغال‌زایی حمایتی انجام پذیرد.
 • ۳ بازدید
   رییس‌ هیأت مدیره‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، یکی از مسائل مغفول مانده در پس از زلزله‌ی سال گذشته کرمانشاه را توجه به اشتغال کسانی که ابزار کار و کسب درآمدشان در زلزله از بین رفته بود یا سرپرست خانواده‌شان از کار افتاده یا فوت شده بودند ذکر کرد. با توجه به تجربه موفق بنیاد برکت در اشتغال زوده‌بازده، به‌ویژه در روستاها و مناطق محروم، تصمیم گرفته شده است که برای مردم زلزله‌زده‌ی کرمانشاه اشتغال‌زایی حمایتی انجام پذیرد.
 • ۳ بازدید
   نمایشگاه اندیشه‌ی عاشورایی با محوریت ترویج فرهنگ حسینی و اقدام جهادی به همت مجمع خادمین حضرت زهرا(س) با حمایت «قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)» توسط حوزه‌ی علمیه‌ی قزوین و پایگاه مقاومت بسیج جوادالائمه(ع) رجایی‌دشت، چندی پیش در الموت قزوین برگزار شد.
 • ۳ بازدید
   آیین بهره‌برداری از 110 مدرسه‌ی برکت، اهدایی مقام معظم رهبری به دانش‌آموزان مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور برگزار شد.
در این آیین که با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مهندس سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از مسئولان برگزار شد، 110 مدرسه‌ی برکت به‌طور هم‌زمان در 21 استان کشور به‌ بهره‌برداری رسید.
 • ۳ بازدید
   آیین بهره‌برداری از 110 مدرسه‌ی برکت، اهدایی مقام معظم رهبری به دانش‌آموزان مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور برگزار شد.
در این آیین که با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مهندس سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از مسئولان برگزار شد، 110 مدرسه‌ی برکت به‌طور هم‌زمان در 21 استان کشور به‌ بهره‌برداری رسید.
 • ۳ بازدید
   آیین بهره‌برداری از 110 مدرسه‌ی برکت، اهدایی مقام معظم رهبری به دانش‌آموزان مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور برگزار شد.
در این آیین که با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مهندس سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از مسئولان برگزار شد، 110 مدرسه‌ی برکت به‌طور هم‌زمان در 21 استان کشور به‌ بهره‌برداری رسید.
 • ۳ بازدید
   آیین بهره‌برداری از 110 مدرسه‌ی برکت، اهدایی مقام معظم رهبری به دانش‌آموزان مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور برگزار شد.
در این آیین که با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مهندس سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از مسئولان برگزار شد، 110 مدرسه‌ی برکت به‌طور هم‌زمان در 21 استان کشور به‌ بهره‌برداری رسید.
 • ۲ بازدید
   آیین بهره‌برداری از 110 مدرسه‌ی برکت، اهدایی مقام معظم رهبری به دانش‌آموزان مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور برگزار شد.
در این آیین که با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مهندس سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از مسئولان برگزار شد، 110 مدرسه‌ی برکت به‌طور هم‌زمان در 21 استان کشور به‌ بهره‌برداری رسید.
 • ۲ بازدید
   آیین بهره‌برداری از 110 مدرسه‌ی برکت، اهدایی مقام معظم رهبری به دانش‌آموزان مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور برگزار شد.
در این آیین که با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مهندس سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از مسئولان برگزار شد، 110 مدرسه‌ی برکت به‌طور هم‌زمان در 21 استان کشور به‌ بهره‌برداری رسید.
 • ۳ بازدید
   آیین بهره‌برداری از 110 مدرسه‌ی برکت، اهدایی مقام معظم رهبری به دانش‌آموزان مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور برگزار شد.
در این آیین که با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مهندس سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از مسئولان برگزار شد، 110 مدرسه‌ی برکت به‌طور هم‌زمان در 21 استان کشور به‌ بهره‌برداری رسید.
 • ۳ بازدید
   آیین بهره‌برداری از 110 مدرسه‌ی برکت، اهدایی مقام معظم رهبری به دانش‌آموزان مناطق کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور برگزار شد.
در این آیین که با حضور آیت‌الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری، دکتر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مهندس سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت و جمعی از مسئولان برگزار شد، 110 مدرسه‌ی برکت به‌طور هم‌زمان در 21 استان کشور به‌ بهره‌برداری رسید.