در حال بارگذاری
بالا
 • نشست ضیاءالله اعزازی ملکی نماینده‌ی مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای بررسی اقدامات توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی و امور زیربنایی در این شهرستان، برگزار شد.
 • نشست ضیاءالله اعزازی ملکی نماینده‌ی مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای بررسی اقدامات توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی و امور زیربنایی در این شهرستان، برگزار شد.
 • نشست ضیاءالله اعزازی ملکی نماینده‌ی مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای بررسی اقدامات توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی و امور زیربنایی در این شهرستان، برگزار شد.
 • نشست ضیاءالله اعزازی ملکی نماینده‌ی مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای بررسی اقدامات توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی و امور زیربنایی در این شهرستان، برگزار شد.
 • رییس هیأت مدیره‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت، این بنیاد تا پایان سال 97 از طریق اجرای طرح‌های اجتماع‌محور «مهتاب» (مدل هادی تلاش اقتصادی برکت)، «آسمان» (آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال‌ نیروی انسانی) و «آفتاب» (آیین‌نامه‌ی فقرزدایی و توان‌افزایی برکت)، 10 هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق محروم کشور ایجاد می‌کند.
 • رییس هیأت مدیره‌ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت، این بنیاد تا پایان سال 97 از طریق اجرای طرح‌های اجتماع‌محور «مهتاب» (مدل هادی تلاش اقتصادی برکت)، «آسمان» (آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال‌ نیروی انسانی) و «آفتاب» (آیین‌نامه‌ی فقرزدایی و توان‌افزایی برکت)، 10 هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق محروم کشور ایجاد می‌کند.
 • نشست احد آزادی‌خواه و محمد کاظمی نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای بررسی اقدامات توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی و امور زیربنایی در این شهرستان‌، برگزار شد.
 • نشست احد آزادی‌خواه و محمد کاظمی نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای بررسی اقدامات توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی و امور زیربنایی در این شهرستان‌، برگزار شد.
 • نشست احد آزادی‌خواه و محمد کاظمی نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای بررسی اقدامات توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی و امور زیربنایی در این شهرستان‌، برگزار شد.
 • نشست احد آزادی‌خواه و محمد کاظمی نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با مسئولان بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای بررسی اقدامات توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی و امور زیربنایی در این شهرستان‌، برگزار شد.
 • نگاهی کلی به عملکرد بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌های توانمندسازی اقتصادی، امور زیربنایی، سلامت، خدمات مالی و حمایتی
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • مراسم افتتاح اولین دوره‌ی آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی طرح «آسمان» بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) شنبه 6 مرداد در مجتمع فرهیختگان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 • نشست بررسی اقدامات و برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی، زیربنایی و فعالیت‌های اجتماعی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در شهرستان‌های زیرکوه، قاینات، نهبندان و سربیشه با حضور آقایان فرهاد فلاحتی و نظر افضلی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات محلی این شهرستان‌ها برگزار شد.
 • نشست بررسی اقدامات و برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی، زیربنایی و فعالیت‌های اجتماعی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در شهرستان‌های زیرکوه، قاینات، نهبندان و سربیشه با حضور آقایان فرهاد فلاحتی و نظر افضلی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات محلی این شهرستان‌ها برگزار شد.
 • نشست بررسی اقدامات و برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی، زیربنایی و فعالیت‌های اجتماعی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در شهرستان‌های زیرکوه، قاینات، نهبندان و سربیشه با حضور آقایان فرهاد فلاحتی و نظر افضلی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات محلی این شهرستان‌ها برگزار شد.
 • نشست بررسی اقدامات و برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی، زیربنایی و فعالیت‌های اجتماعی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در شهرستان‌های زیرکوه، قاینات، نهبندان و سربیشه با حضور آقایان فرهاد فلاحتی و نظر افضلی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات محلی این شهرستان‌ها برگزار شد.
 • نشست بررسی اقدامات و برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی، اشتغال‌زایی، زیربنایی و فعالیت‌های اجتماعی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در شهرستان‌های زیرکوه، قاینات، نهبندان و سربیشه با حضور آقایان فرهاد فلاحتی و نظر افضلی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات محلی این شهرستان‌ها برگزار شد.
 • براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان بنیاد برکت و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) به امضا رسیده است، این بنیاد برای 326 زن سرپرست خانوار، فرصت اشتغال و کسب و کار ایجاد خواهد شد.
در این تفاهم‌نامه، مقرر شده که بنیاد برکت و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) به هر یک از متقاضیان تا سقف مبلغ 300 میلیون ریال به‌صورت بلاعوض و تسهیلات پرداخت کنند که تا به امروز 100 فرصت شغلی ایجادشده و امکان اشتغال مابقی نیز ظرف دو ماه آینده فراهم خواهد شد.
 • براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان بنیاد برکت و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) به امضا رسیده است، این بنیاد برای 326 زن سرپرست خانوار، فرصت اشتغال و کسب و کار ایجاد خواهد شد.
در این تفاهم‌نامه، مقرر شده که بنیاد برکت و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) به هر یک از متقاضیان تا سقف مبلغ 300 میلیون ریال به‌صورت بلاعوض و تسهیلات پرداخت کنند که تا به امروز 100 فرصت شغلی ایجادشده و امکان اشتغال مابقی نیز ظرف دو ماه آینده فراهم خواهد شد.
 • براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان بنیاد برکت و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) به امضا رسیده است، این بنیاد برای 326 زن سرپرست خانوار، فرصت اشتغال و کسب و کار ایجاد خواهد شد.
در این تفاهم‌نامه، مقرر شده که بنیاد برکت و کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) به هر یک از متقاضیان تا سقف مبلغ 300 میلیون ریال به‌صورت بلاعوض و تسهیلات پرداخت کنند که تا به امروز 100 فرصت شغلی ایجادشده و امکان اشتغال مابقی نیز ظرف دو ماه آینده فراهم خواهد شد.
 • نشست نمایندگان مردم نقده و شیراز با مسئولان بنیاد برکت برگزار شد.
 • نشست نمایندگان مردم نقده و شیراز با مسئولان بنیاد برکت برگزار شد.
 • نشست نمایندگان مردم نقده و شیراز با مسئولان بنیاد برکت برگزار شد.
 • ۱ بازدید
   رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به کلنگ‌زنی امروز بیمارستان 350 تخت‌خوابی شهید مفتح ورامین با مشارکت وزارت بهداشت گفت: انشاءالله این بیمارستان را تا دو سال آینده آماده‌ی بهره‌برداری خواهیم کرد.
 • ۱ بازدید
   رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به کلنگ‌زنی امروز بیمارستان 350 تخت‌خوابی شهید مفتح ورامین با مشارکت وزارت بهداشت گفت: انشاءالله این بیمارستان را تا دو سال آینده آماده‌ی بهره‌برداری خواهیم کرد.
 • ۳ بازدید
   رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به کلنگ‌زنی امروز بیمارستان 350 تخت‌خوابی شهید مفتح ورامین با مشارکت وزارت بهداشت گفت: انشاءالله این بیمارستان را تا دو سال آینده آماده‌ی بهره‌برداری خواهیم کرد.
 • ۱ بازدید
   دکتر مخبر و جمعی از مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) پس از کلنگ‌زنی ساختمان جدید بیمارستان شهید مفتح ورامین و افتتاح و بهره‌برداری از بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک با خانواده‌های معظم شهید مرتضی امیرحسنی و میثم نجفی دیدار کردند.
 • ۲ بازدید
   دکتر مخبر و جمعی از مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) پس از کلنگ‌زنی ساختمان جدید بیمارستان شهید مفتح ورامین و افتتاح و بهره‌برداری از بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک با خانواده‌های معظم شهید مرتضی امیرحسنی و میثم نجفی دیدار کردند.