در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴۷ بازدید
  تکست گرافی
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۹
  واقعا
  ۱۵:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  لایک
 • ۱۰۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۳۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۶۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۴ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۸
  تنها دلیل دوست داشتن خودخواهیه شخصیه و تنها دلیل ترک کردن هم خودخواهیه شخصیه دوست میداریم چون فکر میکنیم بهترینه یاتسکینه یا هرچی خلاصه فکرمیکنیم برای خومان خوب است وترک میکنیم به امید بدست اوردن فرد بهتری برای خودمان خودخواهی برای یک عشق سم است
 • ۲۰۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۸۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۳۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۸۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۱۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۷۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۹۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۳۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۷۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۹۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۲۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۴۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۸۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۶ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  movafeqm
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  ommm☺
 • ۹۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۵ بازدید
  تکست گرافی