در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۲۸ بازدید
  تکست گرافی
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۹
  واقعا
  ۱۵:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  لایک
 • ۹۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۴۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۸ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۸
  تنها دلیل دوست داشتن خودخواهیه شخصیه و تنها دلیل ترک کردن هم خودخواهیه شخصیه دوست میداریم چون فکر میکنیم بهترینه یاتسکینه یا هرچی خلاصه فکرمیکنیم برای خومان خوب است وترک میکنیم به امید بدست اوردن فرد بهتری برای خودمان خودخواهی برای یک عشق سم است
 • ۱۷۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۲۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۱۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۸۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۷۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۴۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۳۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۰۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۶۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۰ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  movafeqm
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  ommm☺
 • ۴۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۳ بازدید
  تکست گرافی