در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴۵ بازدید
  تکست گرافی
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۹
  واقعا
  ۱۵:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  لایک
 • ۱۰۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۱۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۵۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۴ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۸
  تنها دلیل دوست داشتن خودخواهیه شخصیه و تنها دلیل ترک کردن هم خودخواهیه شخصیه دوست میداریم چون فکر میکنیم بهترینه یاتسکینه یا هرچی خلاصه فکرمیکنیم برای خومان خوب است وترک میکنیم به امید بدست اوردن فرد بهتری برای خودمان خودخواهی برای یک عشق سم است
 • ۲۰۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۷۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۳۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۷۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۹۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۶۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۸۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۳۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۶۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۸۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۲۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۲۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۸۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۵ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  movafeqm
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  ommm☺
 • ۸۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۱ بازدید
  تکست گرافی