در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۳۸ بازدید
  تکست گرافی
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۹
  واقعا
  ۱۵:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  لایک
 • ۹۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۱۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۰ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۸
  تنها دلیل دوست داشتن خودخواهیه شخصیه و تنها دلیل ترک کردن هم خودخواهیه شخصیه دوست میداریم چون فکر میکنیم بهترینه یاتسکینه یا هرچی خلاصه فکرمیکنیم برای خومان خوب است وترک میکنیم به امید بدست اوردن فرد بهتری برای خودمان خودخواهی برای یک عشق سم است
 • ۱۹۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۲۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۲۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۳۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۵۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۱۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۱۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۵۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۵۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۱۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۲۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۷۳ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۱ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  movafeqm
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  ommm☺
 • ۴۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۳ بازدید
  تکست گرافی