در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۰۷ بازدید
  تکست گرافی
  ۰۰:۳۳ ۹۶/۱۰/۲۹
  واقعا
  ۱۵:۳۰ ۹۶/۱۰/۲۵
  لایک
 • ۸۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۶۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۶۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۲ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۹:۴۲ ۹۶/۱۰/۲۸
  تنها دلیل دوست داشتن خودخواهیه شخصیه و تنها دلیل ترک کردن هم خودخواهیه شخصیه دوست میداریم چون فکر میکنیم بهترینه یاتسکینه یا هرچی خلاصه فکرمیکنیم برای خومان خوب است وترک میکنیم به امید بدست اوردن فرد بهتری برای خودمان خودخواهی برای یک عشق سم است
 • ۱۲۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۵۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۹۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۶۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۰۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۳۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۲ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۵۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۶ بازدید
  تکست گرافی
 • ۷۷ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۲۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۱۱۵ بازدید
  تکست گرافی
 • ۸۱ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۰ بازدید
  تکست گرافی
 • ۵۷ بازدید
  تکست گرافی
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  movafeqm
  ۱۷:۱۲ ۹۶/۱۰/۲۴
  ommm☺
 • ۳۴ بازدید
  تکست گرافی
 • ۳۸ بازدید
  تکست گرافی
 • ۴۹ بازدید
  تکست گرافی