در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۴۴ بازدید
 • ۱۲۶ بازدید
 • ۱۴۳ بازدید
  آخرین جلسه اعضای هیات علمی
 • ۱۴۶ بازدید
  13- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
  hkh
  ۰۰:۳۹ ۹۳/۱۲/۲۷
  فوق العاده بود
 • ۱۳۰ بازدید
  12- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۹۳ بازدید
  11- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۷۳ بازدید
  10- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۵ بازدید
  9- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۶ بازدید
  8- International Year of Light -2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۱۳ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۶ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۹ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۹ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۰۴ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۲۶ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۱۸ بازدید
  کارگاه نانو
 • ۱۱۲ بازدید
  کارگاه نانو
  ۲۰:۳۶ ۹۳/۱۲/۲۳
  سلام ان شاالله در راه علم و پژوهش به درجات موفقیت دست پیدا کنن خواهران.. آمین
 • ۱۱۳ بازدید
  7- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۵۰ بازدید
  6- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۱ بازدید
  5- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۰ بازدید
  4- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۴۴ بازدید
  3- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۳۲ بازدید
  2- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۵۶ بازدید
  1- International Year of Light
-2015 Razie High School and Zainabie Technical School, Bavi, Khuzestan, Iran
 • ۱۲۳ بازدید
  ساکی-رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه‌ی یک اهواز
 • ۱۳۴ بازدید
  بنی‌نعمه - رئیس گروه‌های آموزشی استان خوزستان
 • ۹۷ بازدید
 • ۱۲۲ بازدید
 • ۷۶ بازدید
 • ۹۳ بازدید
 • ۹۷ بازدید
 • ۸۷ بازدید
 • ۴۸۹ بازدید
  ابراهیم عبیات-ناحیه‌یک اهواز
 • ۲۸۹ بازدید
  نرگس مشهدی نژاد
 • ۲۳۲ بازدید
  مهدی اورکی بختیار
 • ۳۹۷ بازدید
  مژگان آتشی
 • ۱۳۳ بازدید
  محمد مرادی اول
 • ۱۱۲ بازدید
 • ۱۵۴ بازدید
  علیرضا مجدم
 • ۲۲۹ بازدید
  علی خالدی
 • ۲۶۷ بازدید
  صادق کوتی
 • ۳۶۷ بازدید
  سیده میترا علوی
 • ۲۷۹ بازدید
  سمانه حسابی
 • ۳۲۶ بازدید
  سارا مشهدی نژاد
 • ۱۳۸ بازدید
  رضوان مفیدی