در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۱۵ بازدید
  بای بَچه ها :)

حَلالَم کُنین

واقِعا نِمیتونَم بِمونَم بَرام دُعا کُنین فَقَط

خُدافِظ
  ُ
  ۰۷:۵۴ ۹۶/۱۰/۱۸
  کجایید ؟:/
  ُ
  ۰۷:۵۴ ۹۶/۱۰/۱۸
  :| هِی همتون گم و گور شدین
  ۰۹:۳۳ ۹۵/۱۰/۲
  تورو قرآن برگرد...خاهش میکنمممممممممممممممممممممم -_-
 • ۱۲۱ بازدید
   اینو واسـہ כوستِ جَـכیـכ و گُل خوכَم خَریـכَم ^_^ 
 
 مِلیڪا عِشقولیم نوشِ جوووونِت بـہ ڪَسے نَـכیا خخخخ 
 
@Melika_Styles
 • ۱۵۱ بازدید
   سَلام כوستاے خُلَم :) 
 
 چِرا اِنقَـכ لایڪاے مَـטּ ڪَم شُـכه؟ :| 
 
 خو مَرگ چِرا مَنو لایڪ نِمیڪُنین؟ -_- 
 
 جِناب خانو صِـכا بِزَنَم هِلِڪوپتِرے بیاכ بَراتون؟ :|
 • ۱۳۴ بازدید
   بَچـہ ها ڪُمَڪَم ڪُنیـטּ 
 
 یِڪے ڪـہ حالِش مُساعِـد نیس بایَـכ چیڪار ڪُنه؟ :| 
 
 اَلاטּ ظاهِرے خوبَم -_- 
 
 ڪَسے تاحالا وَضعیَتِ مَنو כاشته؟ T_T
 • ۹۲ بازدید
   جییییییییییییییییغ ^_^ 
 
 هَمَتوטּ مِهمونِ مَـטּ :) 
 
 خخخخخ نوشِ جونِتوטּ 
 
 تَگ آزاכِ
 • ۱۳۳ بازدید
   تا 2 כَقیقـہ پیش 180 تا فالُوِر כاشتَم 
 
 اَلاטּ شُـכ 178 تا :| 
 
 خو مَگـہ مَرَض כاریـטּ آنفالُو میڪُنین؟ -_- هِعے
 • ۱۵۹ بازدید
   مَنو پیشیم یِهویے خخخخ ^_^
  ۱۱:۳۲ ۹۵/۰۸/۲۷
  slm sanaz jon age mish mano folow kon..mamanon