در حال بارگذاری
بالا
۲۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۰۳ ۹۶/۰۴/۱۰
زندگی قالی بزرگیست

دار این جهان راخدا بپا کرد
هرکس گره ای میزند
که درآن میماند
سالهابعدآدمیان برفرشی
خواهندزیست که گوشه ای
از آن را من وتوبافته ایم
کاش گوشه ای که سهم
ماست زیباببافیم

زندگی قالی بزرگیست دار این جهان راخدا بپا کرد هرکس گره ای میزند که درآن میماند سالهابعدآدمیان برفرشی خواهندزیست که گوشه ای از آن را من وتوبافته ایم کاش گوشه ای که سهم ماست زیباببافیم