در حال بارگذاری
بالا
۳۲۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۱۱ ۹۴/۰۲/۲۸

۱۰:۱۹ ۹۴/۰۲/۲۸
خخخخ.... قرمزته آقای جعفری
۱۰:۴۷ ۹۴/۰۲/۲۸
لایییک
۱۲:۰۷ ۹۴/۰۲/۲۸
سلام آقا جعفری بیا خرم آباد در خدمت باشیم ببرم جاهایی دیدنی لرستان آبشار بیشه.... آبشار نو ژیان... و خیلی جاها دیگه منتظرم
۱۳:۱۸ ۹۴/۰۲/۲۸
امید به خدا ایمان رو قوی میکنه ونبود امید باعث سستی ایمان میشه
۱۴:۴۱ ۹۴/۰۲/۲۸
زیبا بود
۱۷:۲۳ ۹۴/۰۲/۲۸
@عالی بود
۱۶:۱۲ ۹۴/۰۲/۲۹
روحش شاد و یادش گرامی.
۲۰:۲۴ ۹۴/۰۲/۳۰
متن خوبه ولی شکلش افتضاحه
۱۴:۲۹ ۹۴/۰۳/۶
پیچ تصاویر و تکس عاشقانه ضرر میکنین اگه مارو دنبال نکنید
۱۴:۴۰ ۹۴/۰۳/۶
آقا جعفری به خودش اجازه جواب دادن هم نمیده
۱۷:۱۱ ۹۴/۰۳/۷
بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.
۱۷:۰۱ ۹۴/۰۳/۸
شکست تلخه
۱۹:۰۳ ۹۴/۰۳/۱۰
*BIG LIKE* دوستان خوشحال میشم منو دنبال کنید و به پستام سر بزنید لایک و کامنت هم یادتون نره! ;-)
۰۲:۱۳ ۹۴/۰۳/۱۴
سلام اقای جعفری ایفای نقش شما در فیلم نفوذی بسیار عالی وقابل تحسین است انشاألله هر جا هستید درپناه خدا وموفق باشید