در حال بارگذاری
بالا
۵۱۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۰۲ ۹۴/۰۲/۲۵
من و پژمان ، کن . فرانسه

من و پژمان ، کن . فرانسه

۲۲:۱۲ ۹۴/۰۲/۲۵
عالی
۲۳:۲۹ ۹۴/۰۲/۲۵
شما بهتره برید شلوار سایز خودتون رو بگیرید کمی کوچیکه براتون خواهشا کشورهای دیگه میرید نگید ایرانی هستید .....
۰۵:۰۰ ۹۴/۰۲/۲۶
o__O
۰۷:۱۳ ۹۴/۰۲/۲۶
خوش به حالتون
۱۵:۴۱ ۹۴/۰۲/۲۷
یه هنرمندایرانی وقتی میره فرانسه بایداقتدارایرانونشون بده نه اینکه باشلوارکوتاه هویت 2500سالمونوزیرسوال ببره هرآنچه ایران انقدعظمت داره که بااین کارازیرسوال نمیره شمابااین کارت هنرمندی خودتوزیرسوال بردی
۱۱:۲۷ ۹۴/۰۲/۲۹
احسنت به تیپ پژمان بازغی عزیز
۲۰:۱۳ ۹۴/۰۲/۲۹
آقا نوید خیلی خاصید!واقعا تو انتخاب لباساتون حرفه ای عمل میکنید.
۰۲:۰۶ ۹۴/۰۳/۳
تو فرانسه یکی شمارو ببینه میگه ایران اسلامی و متمدن که میگین اینه؟
۱۸:۴۸ ۹۴/۰۳/۳
لباس پوشیدن هرکس به خودش ربط داره به شماهاچه مربوطه درظم اقانوید داشتن از اونجا رد میشدن یه عکس گرفتن روی فرش قرمز که نبودن. اگه برید اینستاشون رو نگاه کنید عکسایی که روی فرش قرمز گرفتن هست
۱۷:۱۵ ۹۴/۰۳/۷
بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.
۱۸:۳۷ ۹۴/۰۳/۷
من جلو پدرم هم شلوارک نپوشیدم اونوقت این نمیدونم چی چی اومده واسه من مد میزاره.این ایرانی نیست حتما دورگه یی چیزیه
۰۹:۳۱ ۹۴/۰۳/۱۷
من نمیدونم چرا تا پاتون به خارج میرسه جوگیر میشید
۲۳:۴۶ ۹۴/۰۳/۲۶
مشکل از هوای خارجه.تاثیر میزاره رو ادم
۱۸:۵۸ ۹۴/۰۳/۲۹
هر لباسی جایی و هر ژستی مکانی دارد!