در حال بارگذاری
بالا
۳۴۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۰۱ ۹۴/۰۳/۳

۱۲:۰۲ ۹۴/۰۳/۳
بازم عالللیییی
۱۴:۰۹ ۹۴/۰۳/۳
به امید موفقیتهای بیشتر تیم ملی والیبال....
۱۴:۱۰ ۹۴/۰۳/۳
اگه دوست داشتین به پیچم سر بزنین.
۲۰:۴۲ ۹۴/۰۳/۳
اگه زحمتی نیست لایک کنید.ممنون از حضورتون در لنزور
۱۷:۰۶ ۹۴/۰۳/۷
بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.
۲۰:۱۶ ۹۴/۰۳/۸
like
۲۰:۵۹ ۹۴/۰۳/۸
دوستان .** تک جک** . یه پیج جدیده واسه خندوندن شما ****دنبال کنید پشیمون نمیشید.****روزانه ۲۰ الی ۳۰ پست جدید*****************************@takjok@takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok
۰۹:۵۴ ۹۴/۰۳/۹
شنیدم مصدوم شدین ...امیدوارم تو بازی باشید فردا
۲۰:۰۴ ۹۴/۰۳/۹
میشه از ترمه جون بیشتر عکس بذارین؟
۱۴:۵۳ ۹۴/۰۳/۱۰
سلام آقای F.Zarif خیلی دوست دارم شمارو از نزدیک ببینم آخه از طرفدار های سر سخت شمام بچه جویبارم از آقای عادل غلامی بپرسی جویبار کجاست میدونه همچنین آقای میرزاجانپور
۱۶:۵۰ ۹۴/۰۳/۱۰
امروز عالی بودین
۱۱:۲۱ ۹۴/۰۳/۱۱
آقا فرهاد درسته باختید ولی با وضع دستتون گل کاشتید
۲۳:۱۳ ۹۴/۰۳/۱۱
ما همه جوره در هر شرایط پشتتونیم قهرمانا
۱۳:۳۷ ۹۴/۰۳/۱۲
آقا فرهاد با دستتون که مصدوم بود ولی عالی بودینا