در حال بارگذاری
بالا
۱۲۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۰۷ ۹۵/۰۸/۱۸
نشانه‌های ویرایشی 
برای ویرایش کاغذی
در شیوه‌نامهٔ «ویراستاران»
@virastaran
البته ۹۹درصدِ سفارش‌ها را 
رایانه‌ای و با حذف کاغذ ویراسته‌ایم.

نشانه‌های ویرایشی برای ویرایش کاغذی در شیوه‌نامهٔ «ویراستاران» @virastaran البته ۹۹درصدِ سفارش‌ها را رایانه‌ای و با حذف کاغذ ویراسته‌ایم.