در حال بارگذاری
بالا
۷۶۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۲:۵۹ ۹۴/۰۲/۱۸

۰۳:۰۲ ۹۴/۰۲/۱۸
سلام واقعا خودتونیداقای پاکدل ؟؟
t
۰۳:۰۳ ۹۴/۰۲/۱۸
لایک
۰۳:۱۶ ۹۴/۰۲/۱۸
لااااااااااایک
۱۹:۴۷ ۹۴/۰۲/۱۸
:)
۰۹:۵۰ ۹۴/۰۲/۲۰
سلام یه سوال داشتم خواستم ببینم درسته که شما از خانوم بهنوش طباطبایی جدا شدید
۲۳:۲۵ ۹۴/۰۲/۲۰
سلام خوبین اقایه پاکدل،چراج نمیدی
۱۲:۴۵ ۹۴/۰۲/۲۲
تـــنـــهـــایـــی آدمـــهـــا ب عـــمـــق یـــه دریـــاســـت ولـــی بـــرای پـــرکـــردنـــش یـــه لـــیـــوان مـــحـــبـــت کـــافـــیـــســـتـــ… هـــرجـــادلـــت شـــکـــســـت خـــودت شـــکـــســـتـــه هـــارو جـــمـــع کـــنـــ,تـــاهـــرکـــس مـــنـــت دســـت زخـــمـــیـــشـــوبـــه رخـــت نـــکـــشـــهـــ!! هـــرک بـــااحـــســـاس بـــاشـــدعـــاقـــبـــت خـــواهـــدشـــکـــســـت ایـــن جـــواب ســـادگـــیـــســـتـــ… قـــصـــه اصـــحـــاب کـــهـــف یـــک شـــوخـــیـــســـتـــ.ایـــنـــجـــایـــک روزبـــخـــوابـــی هـــمـــه تـــوراازیـــادمـــیـــبـــرنـــد… هـــواســـردنـــیـــســـتـــ.. بـــیـــادت هـــســـتـــم ای هـــنـــرمـــنـــد مـــردمـــیـــ
۱۵:۱۹ ۹۴/۰۲/۳۰
سلام آقای پاکدل
۱۲:۴۸ ۹۴/۰۳/۲
سلام آ قای پاکدل خوبین انشاالله..از ستایش چه خبر :-) آ قای پاکدل یه انرژی مثبت میخوام بهتون بدم چقدر پیر شدین.خخخخخخخ
۲۳:۴۲ ۹۴/۰۳/۴
مهدی دوست دارم
۱۷:۰۸ ۹۴/۰۳/۷
بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.
۱۶:۳۶ ۹۴/۰۳/۱۰
Like
۰۰:۰۲ ۹۴/۰۳/۱۵
سلام علیکم آقا مهدی پاکدل،، اعیاد شعبانیه بر شما و خانواده محترم مبارک باشد،، احمد دره زرشکی از یزد هستم و دوستار شما خداوند پشت و پناهتان ،، اگر لایق هستم میخوام باهاتون دوست بشوم ولی اول منو بشناسید متشکرم از لطفتان
۱۰:۵۶ ۹۴/۰۳/۱۵
سلام آ قای پاکدل یه سوال داشتم.. شما واسه چی جواب آ دم و نمیدین. یه چیزی بگین خُ__________ب