در حال بارگذاری
بالا
۲۳۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۵:۵۱ ۹۴/۰۲/۲۰
اگر رندى و مى  نوشى بیا میخانه اى داریم وگر تو عشق مى بازى نكو جانانه اى داریم 
اگر از عقل مى پرسى ندارد نزد ما قدرى وگر مجنون همى جوئى دل دیوانه اى داریم   "شاه نعمتُ الله ولى"

اگر رندى و مى نوشى بیا میخانه اى داریم وگر تو عشق مى بازى نكو جانانه اى داریم اگر از عقل مى پرسى ندارد نزد ما قدرى وگر مجنون همى جوئى دل دیوانه اى داریم "شاه نعمتُ الله ولى"

۱۶:۱۴ ۹۴/۰۲/۲۰
عالی. .......
۱۶:۲۳ ۹۴/۰۲/۲۰
✔✔✔
۲۲:۲۰ ۹۴/۰۲/۲۰
خیلی اهنگایی که میخونی قشنگه
۰۳:۱۶ ۹۴/۰۲/۲۱
لایڪ
۱۲:۴۲ ۹۴/۰۲/۲۲
تـــنـــهـــایـــی آدمـــهـــا ب عـــمـــق یـــه دریـــاســـت ولـــی بـــرای پـــرکـــردنـــش یـــه لـــیـــوان مـــحـــبـــت کـــافـــیـــســـتـــ… هـــرجـــادلـــت شـــکـــســـت خـــودت شـــکـــســـتـــه هـــارو جـــمـــع کـــنـــ,تـــاهـــرکـــس مـــنـــت دســـت زخـــمـــیـــشـــوبـــه رخـــت نـــکـــشـــهـــ!! هـــرک بـــااحـــســـاس بـــاشـــدعـــاقـــبـــت خـــواهـــدشـــکـــســـت ایـــن جـــواب ســـادگـــیـــســـتـــ… قـــصـــه اصـــحـــاب کـــهـــف یـــک شـــوخـــیـــســـتـــ.ایـــنـــجـــایـــک روزبـــخـــوابـــی هـــمـــه تـــوراازیـــادمـــیـــبـــرنـــد… هـــواســـردنـــیـــســـتـــ.. بـــیـــادت هـــســـتـــم ای هـــنـــرمـــنـــد مـــردمـــیـــ