در حال بارگذاری
بالا
۱۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۰۴ ۹۵/۰۹/۱۲
خدایادر این جمعه
نوری ازوجود نورانیت
برقلب گرفته ما بتابان
وباحرارت عشق ومعرفت خویش
قلبهای خسته ما راگرمی عشق ببخش
وقلب مارا احیابفرما

خدایادر این جمعه نوری ازوجود نورانیت برقلب گرفته ما بتابان وباحرارت عشق ومعرفت خویش قلبهای خسته ما راگرمی عشق ببخش وقلب مارا احیابفرما

۱۱:۰۱ ۹۵/۰۹/۱۲
الهی آمین
۱۲:۱۱ ۹۵/۰۹/۱۲
الهی آمین