در حال بارگذاری
بالا
۱۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۲:۰۸ ۹۶/۰۱/۱
■■لطفاکامنت اول روبخونید.■■

■■لطفاکامنت اول روبخونید.■■

۰۲:۱۰ ۹۶/۰۱/۱
به آب روان گفت گل کاز تو خواهم/ که رازی که گویم به بلبل بگوئی/ پیام ار فرستد، پیامش بیاری/ بخاک ار درافتد، غبارش بشوئی/ بگوئی که ما را بود دیده بر ره/ که فردا بیائی و ما را ببوئی/ بگفتا به جوی آب رفته نیاید/ نیابی مرا، گر چه عمری بجوئی/ پیامی که داری به پیک دگر ده/ بامید من هرگز این ره نپوئی/ من از جوی چون بگذرم برنگردم/ چو پژمرده گشتی تو، دیگر نروئی/ بفردا چه میافکنی کار امروز/ بخوان آنکسی را که مشتاق اوئی/ بد اندیشه گیتی بناگه بدزدد/ ز بلبل خوشی و ز گل خوبروئی/ چو فردا شود، دیگرت کس نبوید/ که بی رنگ و بی بوی، چون خاک کوئی/ دل از آرزو یکنفس بود خرم/ تو اندر دل باغ، چون آرزوئی/ چو آب روان خوش کن این مرز و بگذر/ تو مانند آبی که اکنون به جوئی نکو کار شو تا توانی، که دائم/ نمانداست در روی نیکو، نکوئی/ تو پاکیزه خو را شکیبی نباشد/ چو گردون گردان کند تندخوئی/ نبیند گه سختی و تنگدستی/ ز یاران یکدل، کسی جز دوروئی