در حال بارگذاری
بالا
۱۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۱۲ ۹۵/۰۹/۱۰
سه چیز 
تحملش خیلی سخته:
1حق با تو باشه
 ولی بهت زور بگن..
2ببینی دارن بهت دروغ 
میگن اما!!!
نتونی ثابت کنی..
3نتونی حرف دلتو بزنی 
و سکوت کنی..

سه چیز تحملش خیلی سخته: 1حق با تو باشه ولی بهت زور بگن.. 2ببینی دارن بهت دروغ میگن اما!!! نتونی ثابت کنی.. 3نتونی حرف دلتو بزنی و سکوت کنی..

۱۷:۵۹ ۹۵/۰۹/۱۰
لایک
۱۸:۵۸ ۹۵/۰۹/۱۰
مرسیییی