در حال بارگذاری
بالا
۱۵ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۳:۲۲ ۹۵/۰۷/۲۹
*کاش همیشه دوست می ماندیم"
"همدیگر را خواستیم"
"از غذا افتادیم"
"از خواب افتادیم"
"از خنده افتادیم"
*از حرفهای ساده تلفنی هم افتادیم*
#همه لال شدیم"
*حتی تلفن هایمان*

*کاش همیشه دوست می ماندیم" "همدیگر را خواستیم" "از غذا افتادیم" "از خواب افتادیم" "از خنده افتادیم" *از حرفهای ساده تلفنی هم افتادیم* #همه لال شدیم" *حتی تلفن هایمان*

۰۷:۰۱ ۹۵/۰۷/۲۹
لاایک