در حال بارگذاری
بالا
۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۲۵ ۹۵/۰۷/۲۸
آنقدرعشقت به جانم ریشه کرد/
آنقدرمهرت دراین دل خانه کرد/

آخرش عشقت مرادیوانه کرد/
این دل دیوانه رابیچاره کرد/

من بدون توشوم بی محتوا/
بی تو پوچم، فانی و سربه هوا/

باوجودت عشق درجانم نشست/
بی وجودت، ازجهان دل راگسست/

آخرش من بی تودیوانه شدم/
آخرش من بی توویرانه شدم/

عشق توآتش به جان من زده/
عشق توهم تلخ، هم شیرین شده .

آنقدرعشقت به جانم ریشه کرد/ آنقدرمهرت دراین دل خانه کرد/ آخرش عشقت مرادیوانه کرد/ این دل دیوانه رابیچاره کرد/ من بدون توشوم بی محتوا/ بی تو پوچم، فانی و سربه هوا/ باوجودت عشق درجانم نشست/ بی وجودت، ازجهان دل راگسست/ آخرش من بی تودیوانه شدم/ آخرش من بی توویرانه شدم/ عشق توآتش به جان من زده/ عشق توهم تلخ، هم شیرین شده .

۲۳:۰۰ ۹۵/۰۷/۲۸
عالی لایکککک
۱۳:۰۶ ۹۵/۰۸/۴