در حال بارگذاری
بالا
۳۰۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۲:۵۰ ۹۴/۰۹/۲
من بی تو خستم ✘نه نمیتونم اصلا (︶︿︶)رسما رو همه ی ادما چشام⇦و بستم⇦⇦من باتو هستم ✔پس ترکم نکن ✘اصلا...نمیدونم چیشد که یهو دلخوⓡشدی از من →→

من بی تو خستم ✘نه نمیتونم اصلا (︶︿︶)رسما رو همه ی ادما چشام⇦و بستم⇦⇦من باتو هستم ✔پس ترکم نکن ✘اصلا...نمیدونم چیشد که یهو دلخوⓡشدی از من →→

۲۲:۵۵ ۹۴/۰۹/۲
سر بزار زانوهات بازی کن باموهات بگو منو چی فرض کردی یه ادم هالو هان
۲۲:۵۶ ۹۴/۰۹/۲
یه ادم خستم که نمیتونم واسم رو زانوهاممم
۲۲:۵۸ ۹۴/۰۹/۲
من بی توخستم T_T♚
۲۲:۵۹ ۹۴/۰۹/۲
عررررررررر(︶︿︶)
۲۳:۰۳ ۹۴/۰۹/۲
چیشده
۲۳:۰۴ ۹۴/۰۹/۲
هیچی (T-T)
۲۳:۰۶ ۹۴/۰۹/۲
هیچی نشده دیگه اره هه معلومه
۲۳:۰۶ ۹۴/۰۹/۲
این نیز بگزرد ...البته اگه عمر زود بگزره
۲۳:۰۸ ۹۴/۰۹/۲
توروهم دوس پسرت ولت کرده
۲۳:۰۹ ۹۴/۰۹/۲
نه باو ..دوس پسر به کیرم
۲۳:۱۰ ۹۴/۰۹/۲
به کیرت -_-!؟؟؟؟؟!!!!!!!$
۲۳:۱۰ ۹۴/۰۹/۲
(T_T)