در حال بارگذاری
بالا
۴۰۴ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۰:۴۸ ۹۴/۰۲/۲۶
گریم نصفه و نیمه پایتخت ۴

گریم نصفه و نیمه پایتخت ۴

۱۰:۵۰ ۹۴/۰۲/۲۶
فدایی داری بدجور
۱۱:۰۴ ۹۴/۰۲/۲۶
بی صبرانه منتظر پایتخت 4 هستیم.
۱۳:۱۸ ۹۴/۰۲/۲۶
عالیییییییییییه بی صبرانه منتظر پایتخت 4 هستیم
۱۳:۳۰ ۹۴/۰۲/۲۶
احمدجان خسته نباشی ..
۱۳:۱۵ ۹۴/۰۲/۲۷
یه پیج به اسم شما تو لاینه . . . مال خودتونه یا جعلیه؟
۱۳:۱۶ ۹۴/۰۲/۲۷
خواهشا خواب بدید
۱۶:۵۴ ۹۴/۰۲/۲۹
عزیزمی
۱۸:۲۴ ۹۴/۰۳/۱
ایول پایتخت چهارهم داریم
۰۲:۵۹ ۹۴/۰۳/۴
سلام احمد جان خسته نباشی. بسر تو فوق العاده ای
۱۷:۱۰ ۹۴/۰۳/۷
بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.
۱۰:۵۹ ۹۴/۰۳/۱۰
kheiliii khube paytakht vay kash zudtar pakhsh she
۱۹:۲۳ ۹۴/۰۳/۱۱
سلام ارسطو جان... بدون شما پایتخت صفا نداره.....آخ آخ آخ
۱۸:۰۵ ۹۴/۰۳/۱۳
فرزادحسنی# رادیو#جوان http://lenzor.com/p/1q2cl
۱۷:۵۷ ۹۴/۰۴/۱۰
عالی