در حال بارگذاری
بالا
۳۸۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۲۳ ۹۴/۰۲/۲۷

۰۹:۲۷ ۹۴/۰۲/۲۷
ایول آقا صحت با این فیلم ساختنتون . خیلی حال میکنم . دم شما گرم
۱۱:۲۰ ۹۴/۰۲/۲۷
عالی ممنون اقای سروش صحت
۱۸:۳۶ ۹۴/۰۲/۲۷
آقای صحت فیلم شمعدونیتون خیلی عالیه مثل همیشه,
۲۲:۵۴ ۹۴/۰۲/۲۸
سلام فوق العاده ای
۰۲:۰۳ ۹۴/۰۲/۲۹
هم شهری دنبالمون کن
۰۵:۰۵ ۹۴/۰۳/۲
سلام دوستان .لطفا پیج مارو هم همایت کنین لایک فالو .ممنونم
۱۰:۰۲ ۹۴/۰۳/۲
یعنی واسه این هوشنگ اتفاقای خوب هم میفته یا همش بدبختیه ؟؟؟
۱۶:۵۰ ۹۴/۰۳/۴
هرقسمت سریال کلی حادثه داره خیلی خسته کنندس فقط بخاطر ارشیا دنبال میکنم
۰۰:۵۹ ۹۴/۰۳/۷
سلام آقای صحت خدا قوت. فیلمی زیباست که پایانش مینویسه کارگردان : سروش صحت
۰۱:۰۰ ۹۴/۰۳/۷
سلام آقای صحت خدا قوت. فیلمی زیباست که پایانش مینویسه کارگردان : سروش صحت
۱۷:۰۴ ۹۴/۰۳/۷
بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.
۲۰:۱۸ ۹۴/۰۳/۸
خیلیم باحاله شمعدونی ... فقط یه خواهش دگ نرو خندوانه کمدین شو خیلی خیلی لوسی
۲۰:۱۸ ۹۴/۰۳/۸
خیلیم باحاله شمعدونی ... فقط یه خواهش دگ نرو خندوانه کمدین شو خیلی خیلی لوسی
۲۰:۵۷ ۹۴/۰۳/۸
دوستان .** تک جک** . یه پیج جدیده واسه خندوندن شما ****دنبال کنید پشیمون نمیشید.****روزانه ۲۰ الی ۳۰ پست جدید*****************************@takjok@takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok @takjok@takjok@takjok