در حال بارگذاری
بالا
۱۷۷ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۷:۱۱ ۹۴/۰۵/۲۸
وقتی که خیلی سختم بود خیلی واقعا هرچند هنوذ هم شدید سختی دارم اما باز از اون وقت بهتره اما شاید زمانی به امروز و ان روز کابوس های بعد شیعه شدنم نامببرم

وقتی که خیلی سختم بود خیلی واقعا هرچند هنوذ هم شدید سختی دارم اما باز از اون وقت بهتره اما شاید زمانی به امروز و ان روز کابوس های بعد شیعه شدنم نامببرم

۱۹:۴۳ ۹۴/۰۶/۱۱
گلیپ پاسخ به شبه نماز در شمار ساخته بودید