در حال بارگذاری
بالا
۱۰۴۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۹:۴۴ ۹۴/۰۳/۶
رادیو فرهنگ،هرشب،ساعت ۱۲

رادیو فرهنگ،هرشب،ساعت ۱۲

۱۰:۰۷ ۹۴/۰۳/۶
موفق باشید
۱۰:۳۲ ۹۴/۰۳/۶
:)
۱۱:۴۳ ۹۴/۰۳/۶
like
۱۴:۰۱ ۹۴/۰۳/۶
لاییییییییییییییییییک
۱۵:۲۴ ۹۴/۰۳/۶
ماشاالله
۱۶:۵۶ ۹۴/۰۳/۶
سلام خانم کیانی عکس زیبایی است امیدوارم سرتاسر مسیر زندگیتان موفق و پیروز باشید سید حسین رضوی-نوه شهید شکرالله آباش ازفرمانده هان سپاه جزیزه در خلیج فارس خارگ
۱۷:۳۷ ۹۴/۰۳/۶
لایک............لایک
۲۱:۲۵ ۹۴/۰۳/۶
@saya2015
۰۱:۵۰ ۹۴/۰۳/۷
دورت بگردم زندگیم
۰۹:۵۸ ۹۴/۰۳/۷
عالیه
۱۷:۰۵ ۹۴/۰۳/۷
بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.
۱۸:۰۵ ۹۴/۰۳/۷
عالیه
۱۸:۰۵ ۹۴/۰۳/۷
امیدوارم موفق باشید
۱۹:۲۸ ۹۴/۰۳/۷
عاشقتم