در حال بارگذاری
بالا
۲۴۳ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۵۶ ۹۵/۱۰/۶
در شماره 341 #مجله #موفقیت خواهید خواند :
 #کوکولوژی نوعی بازی #روان‌شناســـانه بوده که برای #رفع خســـتگی ذهن توســـط یک پروفســـور ژاپنی طراحی شده اســـت. ایـــن بازی طبـــق اصول روان‌شناســـی کمک می‌کند هر فـــردی بتواند به راحتـــی دنیای ذهـــن را مطالعه کند. کوکولوژی این شماره به نام « #دنیا صحنه نمایش است » برای استفاده مخاطبان صمیمی موفقیت آماده شده است.
#مجله #موفقیت

در شماره 341 #مجله #موفقیت خواهید خواند : #کوکولوژی نوعی بازی #روان‌شناســـانه بوده که برای #رفع خســـتگی ذهن توســـط یک پروفســـور ژاپنی طراحی شده اســـت. ایـــن بازی طبـــق اصول روان‌شناســـی کمک می‌کند هر فـــردی بتواند به راحتـــی دنیای ذهـــن را مطالعه کند. کوکولوژی این شماره به نام « #دنیا صحنه نمایش است » برای استفاده مخاطبان صمیمی موفقیت آماده شده است. #مجله #موفقیت