در حال بارگذاری
بالا
۴۵۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۶:۰۱ ۹۴/۰۳/۲

۱۶:۰۳ ۹۴/۰۳/۲
اولین لایک
۱۶:۰۷ ۹۴/۰۳/۲
بهنوش جان میشه منظورتو ازین عکس بگی چیه؟
۱۶:۱۱ ۹۴/۰۳/۲
عشقمی... هوری بهشتی
۱۶:۲۱ ۹۴/۰۳/۲
:-[
v
۱۳:۵۹ ۹۴/۰۳/۳
سلام
۱۸:۵۷ ۹۴/۰۳/۳
big like
۲۰:۰۵ ۹۴/۰۳/۳
حیرت انگیزه
v
۲۲:۰۵ ۹۴/۰۳/۳
سلام
۲۳:۳۶ ۹۴/۰۳/۴
بابا بهنوش ول کن..باز رفتی تو تریپه عکس های نامفهم و تک و تنهایی؟؟به داش محمدرضا هم بگو من تو اون سریاله که گفتی نقشه دستیارنویسنده رو دارم...پس سریالو لو نده
۱۰:۴۸ ۹۴/۰۳/۵
جالبه!
۱۴:۴۹ ۹۴/۰۳/۵
عشقی که شما بهنوش جون عاشقتونم ایشالا که همیشه شاد و سربلندوموفق باشید
۱۷:۳۰ ۹۴/۰۳/۵
:-)
۲۲:۴۹ ۹۴/۰۳/۵
liiikkeee
۱۷:۰۸ ۹۴/۰۳/۷
بـــســـم الـــلـــه الـــرحـــمـــن الـــرحـــیـــمـــ و ایـــن آغـــاز انـــســـان بـــود... از بـــهـــشـــت کـــه بـــیـــرون آمـــد، دارایـــی اش یـــک ســـیـــب بـــود. ســـیـــبـــی کـــه بـــه وســـوســـه آن را چـــیـــده بـــود. و مـــکـــافـــات ایـــن وســـوســـه هـــبـــوط بـــود. فـــرشـــتـــه هـــا گـــفـــتـــنـــد: تـــو بـــی بـــهـــشـــت مـــی مـــیـــریـــ. زمـــیـــن جـــای تـــو نـــیـــســـتـــ. زمـــیـــن هـــمـــه ظـــلـــم اســـت و فـــســـاد. انـــســـان گـــفـــتـــ: امـــا مـــن بـــه خـــود ظـــلـــم کـــرده امـــ. زمـــیـــن تـــاوان ظـــلـــم مـــن اســـتـــ. اگـــر خـــدا چـــنـــیـــن مـــی خـــواهـــد، پـــس زمـــیـــن از بـــهـــشـــت بـــهـــتـــر اســـتـــ. خـــدا فـــرمـــود: بـــرو و بـــدان جـــاده ای کـــه تـــو را دوبـــاره بـــه بـــهـــشـــت مـــی رســـانـــد از زمـــیـــن مـــی گـــذرد، زمـــیـــنـــی آکـــنـــده از شـــر و خـــیـــر، آکـــنـــده از حـــق و  از بـــاطـــلـــ، از خـــطـــا و صـــوابـــ، و اگـــر خـــیـــر و حـــق و صـــواب پـــیـــروز شـــد تـــو بـــاز خـــواهـــی گـــشـــت وگـــرنـــهـــ... و فـــرشـــتـــه هـــا هـــمـــه گـــریـــســـتـــنـــد. امـــا انـــســـان نـــرفـــتـــ. انـــســـان نـــمـــی تـــوانـــســـت بـــرود. انـــســـان بـــر درگـــاه بـــهـــشـــت وامـــانـــده بـــود. مـــی تـــرســـیـــد و مـــردد بـــود. و آن وقـــت خـــدا چـــیـــزی بـــه انـــســـان داد. چـــیـــزی کـــه هـــســـتـــی را مـــبـــهـــوت کـــرد و کـــائنـــات را بـــه غـــبـــطـــه واداشـــتـــ. انـــســـان دســـت هـــایـــش را گـــشـــود و خـــدا بـــه او اخـــتـــیـــار داد. خـــدا فـــرمـــود: حـــال انـــتـــخـــاب کـــنـــ. زیـــرا کـــه تـــو بـــرای انـــتـــخـــاب کـــردن آفـــریـــده شـــدیـــ. بـــرو و بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــن کـــه بـــهـــشـــتـــ، پـــاداشـــِ بـــه گـــزیـــدن تـــوســـتـــ. عـــقـــل و دل هـــزاران پـــیـــامـــبـــر نـــیـــز بـــا تـــو خـــواهـــنـــد آمـــد، تـــا تـــو بـــهـــتـــریـــن را بـــرگـــزیـــنـــیـــ. و آنـــگـــاه انـــســـان زمـــیـــن را انـــتـــخـــاب کـــرد. رنـــج و نـــبـــرد و صـــبـــوری را. و ایـــن آغـــاز زنـــدگـــی انـــســـان بـــود.