در حال بارگذاری
بالا
۲۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۵۰ ۹۶/۰۸/۲۳
چن جور،چن جفا و چن خاکساری...جور ای فلک کل وه خوم واری

چن جور،چن جفا و چن خاکساری...جور ای فلک کل وه خوم واری

۱۹:۵۰ ۹۶/۰۸/۲۳
یسرا خوبی؟ @yosra1995
۱۹:۵۱ ۹۶/۰۸/۲۳
رها خوبی؟ @rahaaa22
۲۰:۱۸ ۹۶/۰۸/۲۳
سلام براگم خاصی @KING1993
۲۰:۳۳ ۹۶/۰۸/۲۳
قوربانت،اوضاع چطوره؟ مشکله پیش نات اراتان؟
۲۰:۳۴ ۹۶/۰۸/۲۳
ممنونم شکر خوبیم ن خوشبختانه ایوه خاصن؟ @KING1993
۲۱:۰۰ ۹۶/۰۸/۲۳
خوبیم،ممنون،یه دوشاوه اواریمن ده دشت :)
۲۳:۲۰ ۹۶/۰۸/۲۳
سلام محمد مرسی تو خوبی! @KING1993
۲۳:۴۳ ۹۶/۰۸/۲۳
ای روله خدا بکه هرچگ زیو تر ای وصعه و.خوبی تمام بو @KING1993
۲۳:۴۳ ۹۶/۰۸/۲۳
یسزا دی حوصله نیرم وخدا یه مدت چم شاید هاتم @yosra1995
۰۰:۱۷ ۹۶/۰۸/۲۴
قوربانت یسرا...چه خبر؟
۰۰:۱۷ ۹۶/۰۸/۲۴
ارا کو بچی رها
۰۰:۲۰ ۹۶/۰۸/۲۴
باشه هناس هر حور راحت تری .حق نگه دارت بو @rahaaa22
۰۰:۲۲ ۹۶/۰۸/۲۴
ولا سلامتی،خوت خوبی!! این پست ها رو نگاه میکنم عصابم خراب میشه:( خدا زانی چن خانوادن که داغ دیدن :((((
۰۰:۲۳ ۹۶/۰۸/۲۴
آ ولا...وتم حواله دتان بپرسم بزانم جور ایمه هرشاو آوارن یا نه