در حال بارگذاری
بالا
۴۲۲ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۹:۱۵ ۹۴/۰۶/۱
سه چیز را با احتیاط بردار :قدم، قلم، قسم!
سه چیز را پاک نگهدار :جسم، لباس، خیال!
از سه چیز کار بگیر:عقل ، همت، صبر!
سه چیز را الوده نکن:قلب، زبان، چشم!
اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن :خدا ، مرگ و دوست ...

سه چیز را با احتیاط بردار :قدم، قلم، قسم! سه چیز را پاک نگهدار :جسم، لباس، خیال! از سه چیز کار بگیر:عقل ، همت، صبر! سه چیز را الوده نکن:قلب، زبان، چشم! اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن :خدا ، مرگ و دوست ...