در حال بارگذاری
بالا
۸۷۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۱:۳۷ ۹۴/۰۷/۲۰
ﻣﻦ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﺗﻮ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ !
ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﺗﻮ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﻮﺍﺭﯼ
ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﺯﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺍﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ؛
ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﯿﺮ.
ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﻭﺡﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻧﻔﺲﺍﺕ ﺭﺍ.
ﻣﻦ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺩﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﻧﯽ ﺭﺍ
‏( ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﺤﺮﻭﻣﯽ .(!
ﻣﻦ ﺭﺿﺎﯼ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺿﺎﯼ ﺍﻻﻩ ﺭﺍ.ﯾﺎﺩﺕ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ؛
ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻪﺍﻡ؛ﻣﻌﺒﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕﺍﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﺳﺖ.
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺭﺿﺎﯼ ﻣﻌﺸﻮﻕ ، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ.
#عفاف#حیا#نجابت

ﻣﻦ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ، ﺗﻮ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ! ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﺑﺮ ﺳﺮﻡ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻢ، ﺗﻮ ﺍﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻧﻮﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﺯﺍﺭﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ! ﺍﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ؛ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻡ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﯿﺮ. ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺭﻭﺡﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻧﻔﺲﺍﺕ ﺭﺍ. ﻣﻦ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺩﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﻧﯽ ﺭﺍ ‏( ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﺤﺮﻭﻣﯽ .(! ﻣﻦ ﺭﺿﺎﯼ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺿﺎﯼ ﺍﻻﻩ ﺭﺍ.ﯾﺎﺩﺕ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ؛ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻦ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻪﺍﻡ؛ﻣﻌﺒﻮﺩ ﻭ ﻣﻌﺸﻮﻕﺍﺕ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﺳﺖ. ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺭﺿﺎﯼ ﻣﻌﺸﻮﻕ ، ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ. #عفاف#حیا#نجابت

۲۱:۳۹ ۹۴/۰۷/۲۰
لایک---
۲۱:۳۹ ۹۴/۰۷/۲۰
MamNon Qazal JaN :)
۲۱:۴۱ ۹۴/۰۷/۲۰
احسنت ابجی...
۲۱:۴۲ ۹۴/۰۷/۲۰
TaShoOkR aBji :)
۲۱:۴۹ ۹۴/۰۷/۲۰
✓✓✓
۲۱:۴۹ ۹۴/۰۷/۲۰
∅خانوما توجه کنن...∅ ✓چه کسی گفته چادری ها عطر نمی زنند؟ حتما چادر را خوب ندیده است! حتما چادر را خوب نبوئیده است! چادری ها زیبا ترین عطر های جهان را در پر چادرشان دارند! چادر بوی عظمت و بزرگی می دهد.... یعنی تو با یک ملکه رو به رو هستی! چادر بوی اطمینان و امنیت می دهد... یعنی فرزند زهرا در مقابل تو ایستاده است! چادر بوی مهربانی و عطوفت می دهد... یعنی آرامش فکر و ذهن جوانان کشور برایم مهم است! چادر بوی صداقت و وفاداری می دهد... یعنی زیبایی های من به نام کس دیگری سند خورده است! چادر بوی حیا و عفت می دهد..... یعنی نگاه و فکرت را کنترل کن! چادر را بو کن!!! و عطر زهرا!!! این ریحانه بهشتی را استشمام کن! خوش بحالت... که میراث دار حجب و حیای فاطمه هستی! سفیر عفت و فاطمه؛ زین پس چادرت را با نیت سر کن...  https://telegram.me/FallahT
۲۱:۵۱ ۹۴/۰۷/۲۰
@rastakhiz1414 عآآلی بود...ممنون جنآب فلآح :)
۲۱:۵۱ ۹۴/۰۷/۲۰
بـَحـ بـَحـ:)))لآیـكـ بـِهـ عكسـُ متنــ:)))
۲۱:۵۲ ۹۴/۰۷/۲۰
@alam Like bE khOdeT :)
۲۱:۵۸ ۹۴/۰۷/۲۰
+++
۲۲:۴۸ ۹۴/۰۷/۲۰
موفق باشی
۲۳:۰۷ ۹۴/۰۷/۲۰
احسنت
۰۰:۳۱ ۹۴/۰۷/۲۱
tayeballaH banOo...ahSsaNt ^_^
۱۶:۵۴ ۹۴/۰۷/۲۱
لایک خانمی