در حال بارگذاری
بالا
۴۰ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۳:۳۲ ۹۶/۰۱/۱۷
در روزگاری كه :زن را بـ‌ه “تن” می شناسندغیرت را “بددلی” می نامندو باحجاب را ” اُمل” می دانند ،تو همچنـان “فرشته” بمانبانوی سرزمین منای ساکـن دیار حجب و حیا!چه عارفانـﮧ بـﮧ میدا לּ آمده اے!پوشش دینے تو בل پاکاלּ روزگار رابـﮧ شوق آورده است.چرا کـﮧ ایـלּ پوششاز زره جنگاوراלּ میداלּ رزمـبسے والاتر استکـﮧ آن زره میداלּ جهاב اصغر استو حجاب تو زره میداלּ جهاב اکبر!!

در روزگاری كه :زن را بـ‌ه “تن” می شناسندغیرت را “بددلی” می نامندو باحجاب را ” اُمل” می دانند ،تو همچنـان “فرشته” بمانبانوی سرزمین منای ساکـن دیار حجب و حیا!چه عارفانـﮧ بـﮧ میدا לּ آمده اے!پوشش دینے تو בل پاکاלּ روزگار رابـﮧ شوق آورده است.چرا کـﮧ ایـלּ پوششاز زره جنگاوراלּ میداלּ رزمـبسے والاتر استکـﮧ آن زره میداלּ جهاב اصغر استو حجاب تو زره میداלּ جهاב اکبر!!