در حال بارگذاری
بالا
۲۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۱:۳۹ ۹۷/۰۴/۱۹
وی با اشاره به اینکه کاهش فقر شهری یکی از مهم¬ترین مسائل قابل توجه در مقیاس جهانی خواهد بود، افزود : توانمندسازی اقتصادی زمینه¬ساز ارتقاء شرایط اجتماعِ محلی از راه گسترش و به¬کارگیری ظرفیت¬های موجود است؛ در نتیجه تهیه و تنظیم برنامه آموزشی و عملیاتی جهت توانمندسازی اقتصادی بر مبنای توانایی¬ محلات، برای افراد نیازمند، بیکار و زنان سرپرست خانوار در شهر تهران الزامی به¬نظر می¬رسد.

وی با اشاره به اینکه کاهش فقر شهری یکی از مهم¬ترین مسائل قابل توجه در مقیاس جهانی خواهد بود، افزود : توانمندسازی اقتصادی زمینه¬ساز ارتقاء شرایط اجتماعِ محلی از راه گسترش و به¬کارگیری ظرفیت¬های موجود است؛ در نتیجه تهیه و تنظیم برنامه آموزشی و عملیاتی جهت توانمندسازی اقتصادی بر مبنای توانایی¬ محلات، برای افراد نیازمند، بیکار و زنان سرپرست خانوار در شهر تهران الزامی به¬نظر می¬رسد.