در حال بارگذاری
بالا
۱۱ بازدید
برو به کلوبدانلود
۲۰:۲۸ ۹۶/۰۸/۲۴
ای یاٌس منتشر در
هجاهای سپید
دوباره برگردید
قرصها که نمیفهمند
کجای مرا به التهاب
واژه ها التیام کنند و
گاه فرصت خوبی است
برای خلسه و بعد مردن…

ای یاٌس منتشر در هجاهای سپید دوباره برگردید قرصها که نمیفهمند کجای مرا به التهاب واژه ها التیام کنند و گاه فرصت خوبی است برای خلسه و بعد مردن…