در حال بارگذاری
بالا
۱۲۶ بازدید
برو به کلوبدانلود
۰۱:۵۷ ۹۴/۰۴/۱۹
همه دار و ندارم فدای مولام علی (ع)

همه دار و ندارم فدای مولام علی (ع)

at
۰۲:۲۹ ۹۴/۰۴/۱۹
آن ﺷﺐ ﮐﻪ زﯾﻨﺐ ﮐﻮﻓﻪ را ﺻﺤﺮای ﺗَﻒ دﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮﺑﻼ را در ﻧﺠﻒ دﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺷﺐ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻇﻬﺮ دﻫﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﺎدرش را ﻫﺮ ﻃﺮف دﯾﺪ از اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﺗﺎ ﻗﻄﺎم و اﺷﻌﺚ و ﻋَﻤﺮ آﻧﻘﺪر ﺷﻤﺮ و زﺟﺮ و ﺧﻮﻟﯽ ﺻﻒ ﺑﻪ ﺻﻒ دﯾﺪ ﺑﺎﺑﺎی ﺧﻮد را رو ﺧﻀﺎب از ﺧﻮن ﺳﺮد ﯾﺪ ﻋﺒﺎس را در ﺗﯿﺮس ﺗﯿﺮو ﻫﺪف دﯾﺪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﻣﻤﺼﻮص ﻓﯽ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﮐﺒﺮ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان در ﺷﻌﻒ دﯾﺪ دﺷﻤﻦ ﻋﺮوﺳﯽ داﺷﺖ ﭘﺎی رأس ﻗﺎﺳﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ای ﺑﺰم ﺷﺮاب و رﻗﺺ دف دﯾﺪ ﺻﻔﯿﻦ ﻗﺮآﻧﻬﺎ ﺑﺮوی ﻧﯿﺰﻩ ﻣﯽ رﻓﺖ در ﺷﺎم ، ﭘﺎی ﻧﯿﺰﻩ و ﺳﺮ ﺻﻮت وﮐﻒ دﯾﺪ او دﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺟﺪ ﺟﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﭽﻪ ی ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻠﻒ دﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﺮ دوش ﭘﺪر ، ﻓﺮدای ﺧﻮد را ﻧﺎﻗﻪ ﺳﻮار ﯾﮑﻪ ی ﺑﺮج ﺷﺮف دﯾﺪ در ﭘﯿﺶ اﻟﺮﺣﻤﻦ ، ﮐﻨﺎر ﻟﻮءﻟﻮء ﺳﺒﺰ ﻣﺮﺟﺎن ﺳﺮﺧﺶ را ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﺻﺪف دﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻪ روزی ﺷﺎﻋﺮت در ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮرﯾﺎی ﺑﯽ ﮐﻔﻦ را ﺑﯽ ﮐﻨﻒ دﯾﺪ
۰۳:۵۶ ۹۴/۰۴/۲۷
مولا نگهدارتون