در حال بارگذاری
بالا
۱۰۸ بازدید
برو به کلوبدانلود
۱۲:۲۵ ۹۳/۰۹/۱۰
کامنت.  
دلی که بشکنه میشه خونه ی خدا

کامنت. دلی که بشکنه میشه خونه ی خدا

۱۲:۲۷ ۹۳/۰۹/۱۰
"الهــــی" بـوی ِ نـاب ِ بهشـت می دهـد، همـۀ نام هــای ِ قشـنگ ِتــو می گذارمـــشان روی ِ زخــم های ِ "د ِ لَ م". . . گفــــته بــــودی "اَلجَبّــــار" یعنــــی کســـی کـــه "جُــــبران مــی کنـــد" همـۀ شکستگـــــی هـــایِ "د ِ لَ ت" را گفـــــته بـــودی "اَلمُصَـوِّر" یعنــــی کســـی کــه از "نو مـــی ســــازد" همـــۀ آنـــچه را "ویـران" شـــده اســـت درون ِ "د ِ لَ ت" گفــــته بــــودی "الشّــــافــــی" یعنــــی کســــی کـــه "شِــــفا" مـــی دهــد تمـــام ِ "زخــــم هــــایِ عمــــیق" و "نـــاعــــلاج" را . . . هــــوای ِ "دلـم" ســـبک مــی شـــود بــا زمـــزمـۀ نـــام هـــایِ زیـــبایـــت نَفــــــَس مـــــی کِشَــــم در هـــوایِ "مــــهـربــانــــی هـایِ نـــابـــت" "الهـــــی". . .
۲۱:۲۵ ۹۳/۱۱/۲۶
سلام