در حال بارگذاری
بالا
 • ۱۲ بازدید
  چهارمین نسخه مجله خط دید منتشر شد

نسخه الکترونیکی: http://dpli.ir/khatedid4
نسخه آنلاین: https://goo.gl/gSpkF8
 • ۱۳ بازدید
  شماره سوم (آذر ماه 1396)

نسخه الکترونیکی: http://dpli.ir/khatedid-03
نسخه آنلاین: https://goo.gl/NkmzXN
 • ۱۸ بازدید
  شماره دوم (مهر ماه 1396)
 • ۱۸ بازدید
  شماره اول (مرداد ماه 1396)
 • ۲۶ بازدید
 • ۳۰ بازدید
  اولین قدم در اجرای مدیریت، تصمیم گیری است که بدون اطلاعات امکان پذیر نیست.
 • ۳۳ بازدید
  ده خصوصیت رهبری یک مدیر پروژه عالی - بخش سوم
 • ۳۱ بازدید
  ده خصوصیت رهبری یک مدیر پروژه عالی - بخش دوم
 • ۳۳ بازدید
  ده خصوصیت رهبری یک مدیر پروژه عالی - بخش اول
 • ۴۰ بازدید
  بازدید گرم و صمیمی جناب آقای مهندس فیروزی، مسئول محترم ستاد هماهنگی توسعه پنجره های واحد، از غرفه خط دید ساعت نه صبح سیزدهم اردیبهشت.
 • ۳۵ بازدید
  حضور رسانه خط دید در همایش و کارگاه آموزشی پیاده سازی و توسعه پنجره های واحد
زمان: سه شنبه و چهارشنبه، دوازده و سیزده اردیبهشت.
مکان: وزارت امور اقتصاد و دارایی، سالن شهید مدرس
 • ۳۷ بازدید
  ده سوال که برای استخدام مدیر پروژه باید پرسیده شود. سوال دهم
 • ۳۷ بازدید
  ده سوال که برای استخدام مدیر پروژه باید پرسیده شود. سوال نهم
 • ۳۴ بازدید
  ده سوال که برای استخدام مدیر پروژه باید پرسیده شود. سوال هشتم
 • ۵۰ بازدید
  ده سوال که برای استخدام مدیر پروژه باید پرسیده شود. سوال هفتم
 • ۳۶ بازدید
  ده سوال که برای استخدام مدیر پروژه باید پرسیده شود. سوال ششم
 • ۳۹ بازدید
  ده سوال که برای استخدام مدیر پروژه باید پرسیده شود. سوال پنجم
 • ۳۷ بازدید
  ده سوال که برای استخدام مدیر پروژه باید پرسیده شود. سوال چهارم
 • ۳۵ بازدید
  ده سوال که برای استخدام مدیر پروژه باید پرسیده شود. سوال سوم
 • ۳۶ بازدید
  ده سوال که برای استخدام مدیر پروژه باید پرسیده شود. سوال دوم
 • ۳۸ بازدید
  ده سوال که برای استخدام مدیر پروژه باید پرسیده شود. سوال اول
 • ۳۳ بازدید
  سطح انتظارات خود را از ابتدا مشخص کنید ...
 • ۳۶ بازدید
  چرا تیم شما نیاز به چالش دارد؟
 • ۳۰ بازدید
  هشت مهارت مورد نیاز برای مدیریت پروژه - مهارت هشتم
 • ۳۳ بازدید
  هشت مهارت مورد نیاز برای مدیریت پروژه - مهارت هفتم
 • ۳۶ بازدید
  هشت مهارت مورد نیاز برای مدیریت پروژه - مهارت ششم
 • ۳۳ بازدید
  هشت مهارت مورد نیاز برای مدیریت پروژه - مهارت پنجم
 • ۳۸ بازدید
  هشت مهارت مورد نیاز برای مدیریت پروژه - مهارت چهارم
 • ۴۷ بازدید
  هشت مهارت مورد نیاز برای مدیریت پروژه - مهارت سه
 • ۴۰ بازدید
  نمایی از برد وظایف همکاران
 • ۳۹ بازدید
  هشت مهارت مورد نیاز برای مدیریت پروژه - مهارت دو
 • ۴۲ بازدید
  هشت مهارت مورد نیاز برای مدیریت پروژه - مهارت یک
 • ۳۷ بازدید
  ده نکته ای که در انتخاب ابزار مدیریت پروژه مهم هستند - نکته ده
 • ۴۰ بازدید
  ده نکته ای که در انتخاب ابزار مدیریت پروژه مهم هستند - نکته نه
 • ۴۳ بازدید
  ده نکته ای که در انتخاب ابزار مدیریت پروژه مهم هستند - نکته یک
 • ۳۶ بازدید
  ده نکته ای که در انتخاب ابزار مدیریت پروژه مهم هستند - نکته هفت
 • ۳۱ بازدید
  ده نکته ای که در انتخاب ابزار مدیریت پروژه مهم هستند - نکته شش
 • ۳۰ بازدید
  ده نکته ای که در انتخاب ابزار مدیریت پروژه مهم هستند - نکته پنج
 • ۲۵ بازدید
  ده نکته ای که در انتخاب ابزار مدیریت پروژه مهم هستند - نکته چهار
 • ۲۷ بازدید
  ده نکته ای که در انتخاب ابزار مدیریت پروژه مهم هستند - نکته سه
 • ۳۱ بازدید
  ده نکته ای که در انتخاب ابزار مدیریت پروژه مهم هستند - نکته دو
 • ۲۵ بازدید
  ده نکته ای که در انتخاب ابزار مدیریت پروژه مهم هستند - نکته یک
 • ۲۵ بازدید
  تقسیم کار و مسئولیت انجام آن بین اعضای تیم
 • ۲۸ بازدید
  سه موضوعی که باید در هر Sprint در نظر گرفته شود - مورد سوم
 • ۳۱ بازدید
  سه موضوعی که باید در هر Sprint در نظر گرفته شود - مورد دوم