در حال بارگذاری
بالا
 • ۶۷ بازدید
  هلیشات در شب از برج میلاد برای برنامه ای مختلف در صدا سیما 09196028059
helikopter.ir
قسمت گالری و پروژه های سایت رو مشاهده نمایید
helishot.net
 • ۵۴ بازدید
  تصویربرداری هوایی و عکاسی هوایی از دانشگاه شهید بهشتی helishot.net 
09196028059
helikopter.ir
 • ۵۲ بازدید
  عکاسی و فیلمبرداری هوایی از شهرک صنعتی کاسپین در اتوبان قزوین 09196028059
 helikopter.ir
helishot.net
 • ۹۸ بازدید
  هلیشات از مسابقه دوچرخه سواری، پخش در شبکه های سازمان صدا سیما 09196028059
 helikopter.ir
Helishot.net
 • ۱۰۱ بازدید
  فیلمبرداری هوایی از برج میلاد 09196028059
helikopter.ir
Helishot.net
 • ۸۷ بازدید
  تصویربرداری هوایی از برج میلاد 
09196028059
Helikopter.ir
helishot.net
 • ۷۰ بازدید
  تصویربرداری هوایی از مراسم آقای فرش 09196028059
helikopter.ir
Helishot.net
 • ۶۷ بازدید
  عکاسی و فیلمبرداری هوایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 09196028059 
helikopter.ir
helishot.net
 • ۷۰ بازدید
  هلیشات از دانشگاه شهید بهشتی و بخش دندانپزشکی 09196028059 
helikopter.ir
helishot.net
 • ۱۰۰ بازدید
  فیلمبرداری هوایی و عکاسی از تصفیه خانه در شهریار
helikopter.ir
09196028059
helishot.net
 • ۱۰۳ بازدید
  عکاسی و فیلمبرداری هوایی از تصفیه خانه شهریار
helikopter.ir
09196028059
helishot.net
 • ۶۹ بازدید
  بوستان جوانمردان در دهکده 
helikopter.ir
09196028059
helishot.net
 • ۷۷ بازدید
  هلیشات از مسابقه رالی بازنشستگان شهرداری تهران
helikopter.ir
09196028059
helishot.net
 • ۹۱ بازدید
  فیلمبرداری هوایی از نمایشگاه مبلمان (مبلکس) و کل مجموعه نمایشگاه بین المللی 
helikopter.ir
09196028059
helishot.net
 • ۸۸ بازدید
  هلیشات از نمایشگاه بین المللی،
کل مجموعه و نمایشگاه مبلمان
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۱۰۱ بازدید
  هلیشات از کل مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران
و نمایشگاه مبلمان -مبلکس
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۶۹ بازدید
  تصویربرداری هوایی از مسابقه رالی خانوادگی کارکنان بازنشسته شهرداری تهران
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۸۹ بازدید
  فیلمبرداری هوایی از اولین مسابقه رالی خانوادگی بازنشستگان شهرداری تهران
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۷۶ بازدید
  تصویربرداری و عکاسی هوایی از نمایشگاه بین المللی تهران 
بخش مبلمان (مبلکس)
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۸۷ بازدید
  هلیشات از کل نمایشگاه بین المللی تهران و نمایشگاه مبلمان (مبلکس)
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۶۲ بازدید
  تصویربرداری و عکاسی هوایی از پروژه های مسکن ویژه تهرانسر
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۷۹ بازدید
  تصویربرداری هوایی-عکاسی هوایی از شرکت داروپخش-تولیددارو
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۷۱ بازدید
  فیلمبرداری هوایی از شرکت داروپخش-تولیددارو
helikopter.ir
helishot.net
09196028059
 • ۷۱ بازدید
  فیلمبرداری هوایی-عکسبرداری هوایی از کل شهرک صنعتی سلفچگان
09196028059
helikopter.ir
helishot.net
 • ۷۰ بازدید
  تصویربرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۷۶ بازدید
  تصویربرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۷۴ بازدید
  تصویربرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۹۱ بازدید
  تصویربرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۶۹ بازدید
  تصویربرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۹۶ بازدید
  فیلمبرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۶۳ بازدید
  فیلمبرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۵۹ بازدید
  فیلمبرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۶۸ بازدید
  فیلمبرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۸۰ بازدید
  فیلمبرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۱۰۶ بازدید
  فیلمبرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۶۸ بازدید
  فیلمبرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۷۲ بازدید
  فیلمبرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۶۲ بازدید
  فیلمبرداری هوایی،هلیشات،عکسبرداری هوایی با کیفیت بالا
helikopter.ir
helishot.net
 • ۱۱۳ بازدید
  فیلمبرداری هوایی-عکسبرداری هوایی (هلیشات)
helikopter.ir
helishot.net
 • ۸۵ بازدید
  فیلمبرداری هوایی-عکسبرداری هوایی (هلیشات)
helikopter.ir
helishot.net
 • ۶۵ بازدید
  فیلمبرداری هوایی-عکسبرداری هوایی (هلیشات)
helikopter.ir
helishot.net
 • ۹۶ بازدید
  فیلمبرداری هوایی-عکسبرداری هوایی (هلیشات)
helikopter.ir
helishot.net
 • ۷۹ بازدید
  فیلمبرداری هوایی-عکسبرداری هوایی (هلیشات)
helikopter.ir
helishot.net
 • ۷۰ بازدید
  فیلمبرداری هوایی-عکسبرداری هوایی (هلیشات)
helikopter.ir
helishot.net
 • ۸۲ بازدید
  تصویربرداری هوایی-عکاسی هوایی (هلیشات)
helikopter.ir
helishot.net